Програма за управление на отпадъците

Община Исперих

О Б Я В А
до обществеността и заинтересованите страни

(съгласно Методически  указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед  № РД-211/30.03.2015 г. на МОСВ)

Община Исперих, област Разград

 

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за управление на отпадъците на община Исперих” за периода от 2016 до 2020 г., която се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 10.01.2017 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Исперих, гр. Исперих, ул. “Васил Левски”№ 70, телефон, факс и е-mail – тел. 08431/21-84 вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

 

С пълният текст на „Програма за управление на отпадъците на община Исперих” за периода от 2016 до 2020 г.  може да се запознаете в стая № 16 на сградата на Община Исперих, ул. “Васил Левски” № 70, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Полина Маринчева мл. експерт „Екология“ 08431/21-84 вътр. 104  и Гюлнур Мехмед - юрисконсулт, 08431/21-84 вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

                                          

Дата: 7. 12. 2016 г.

07. 12. 2016 г.