Проектобюджет 2017

Герб на Община Исперих

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 год.

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2017 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Приложения:

Протокол от проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Исперих за 2017 г.
Приложение 1 - Разпределение на преходния остатък за 2017 г.;
Приложение 2 - Приходи "Държавни дейности" - 2017 г.;
Приложение 2а - Неспециализирани училища и професионални гимназии;
Приложение 3 - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 4 - Функция "Отбрана и сигурност";
Приложение 5 - Функция "Образование";
Приложение 5а - Функция "Образование";
Приложение 5б - Функция "Образование";
Приложение 5в - Функция "Образование";
Приложение 5г - Функция "Образование";
Приложение 5д - Функция "Образование";
Приложение 5е - Функция "Образование";
Приложение 5ж - Функция "Образование";
Приложение 6 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 6а - Функция "Здравеопазване";
Приложение 7 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 7а - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 8 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8а - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8б - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8в - Справка за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища;
Приложение 9 - Рекапитулация за държавни дейности;
Приложение 10 - Приходи местни дейности - 2017 година;
Приложение 11 - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 11а - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 12 - Функция "Отбрана и сигурност";
Приложение 13 - Функция "Образование";
Приложение 13а - Функция "Образование";
Приложение 14 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 15 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 16 - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
Приложение 16а - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
Приложение 17 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 18 - Функция "Икономически дейности и услуги";
Приложение 18а - Функция "Икономически дейности и услуги";
Приложение 18б - Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции";
Приложение 19 - Рекапитулация за общински дейности;
Приложение 20 - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20а - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20б - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 21 - Справка за числеността на персонала и фонд "Работна заплата" - 2017 г.;
Приложение 21а - Справка за месечния фонд "Работна заплата" по дейности - 2017 г.;
Приложение 22 - Начален план "Капиталови разходи" 2017;
Приложение 22а - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 г. от приходи по §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси
Приложение 23 - Проект на бюджет за 2017 година по агрегирани показатели;
Приложение 24 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски по чл. 39, ал. (2) от ПМС 374 от 22.12.2016 г.;
Приложение 25 - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - обобщена;
Приложение 25а - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Община Исперих;
Приложение 25б - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Исторически музей;
Приложение 25в - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Щастливо детство" Исперих;
Приложение 25г - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Мечо Пух" Исперих;
Приложение 25д - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Първи юни" Исперих;
Приложение 25е - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Слънце" Исперих;
Приложение 26 - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в лева
Приложение 26а - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26б - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26в - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26г - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26д - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 27 - Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
Приложение 28 - Второстепенни разпоредители с бюджет към Община Исперих през 2017 год.

18. 01. 2017 г.