Конкурс за заемане на длъжността "Главен счетоводител"

Герб на Община Исперих

ОБЯВА
за конкурс за заемане на длъжността "Главен счетоводител" към отдел "Бюджет и счетоводство" в дирекция "Икономическо развитие и финанси" в Община Исперих

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 67/ 02.02.2017 г., Община Исперих

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В  ОБЩИНА ИСПЕРИХ

І. Кратко описание на длъжността:

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Исперих. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията  с изпълнителите по реализацията на същите.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Минимални  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :
- образование: висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 3 /три/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;

2. Специфични изисквания за длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- Да отговаря на условията по чл. 18, т. 1 от Закона за счетоводството.

Съставителите на финансовите отчети и които подписват финансови отчети да отговарят на следните изисквания:

А/ да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а/ висше счетоводно икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол:
аа/ при магистърска степен – 2 /две/ години;
бб/ при бакалавърска степен -3 /три/ години;
вв/ при степен „професионален бакалавър” – 4 /четири/ години;

б/ друго висше икономическо образование и 5 /пет/ години в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

3. Допълнителни изисквания и квалификации:
- предпочитана специалност по която е придобито образованието: „Счетоводство и контрол“;
- минимум 3 /три/ годишен опит в бюджетната сфера;
- отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на  местната и държавната администрация;
- компютърни умения – WORD, EXCEL, INTERNET.

III. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 460 лв, при спазени изисквания по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

IV. Брой работни места, за които е обявен конкурс: 1 /едно/; вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 4

V. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Провеждане на интервю с кандидатите.

VI. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации /според изискванията за длъжността/.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

VII. Място и срок за подаване на документите:
 - Община Исперих, адрес: гр. Исперих, ул. “Дунав“ № 2, тел. 08431/ 21-84

 - лице за контакт: Старши юрисконсулт – Нуртен Вахдет
 - срок за подаване на документи: 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявата на конкурса в централен или местен ежедневник и в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят оригиналите за сравнение.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло и публикувани на интернет страницата на Община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 02. 2017 г.