КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Община Исперих

О Б Я В А

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

В  ОБЩИНА ИСПЕРИХ

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 79/ 06.02.2017 г., Община Исперих

ОБЯВЯВА  

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

І. Кратко описание на длъжността:

– Ръководи, организира, контролира, планира, координира и отчита цялостната дейност на отдела по управление и разпореждане на общинската собственост, в съответствие с законовите и подзаконови нормативни актове.

– Изготвя Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, разработване на предложения за Общинския съвет с мотиви за законосъобразност и целесъобразност, изготвя проекти на договори за ползване и стопанисване на общинска собственост, осъществява контрол по отдаването под наем и продажба на общински жилища, организира и провежда търгове, във връзка с разпореждането на общинско имущество, изготвя тръжна документация, изготвя обяви до средствата за масова информация, свързана с дейността на отдела и др.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1.Минимални  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

-образование: висше;

-минимална образователна степен – бакалавър;

-професионален опит – 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IІІ младши;

2.Допълнителни изисквания и квалификации:

-минимална образователна степен – магистър;

-професионален опит – 7 /седем/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IІ младши;

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;

– личностни умения и компетентности: кандидатът следва да има управленчески качества, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността по управление и разпореждане с общинската собственост; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. Предимство е ако кандидатът има придобит опит в областта на управлението и контрола на общинската собственост.

III. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 460 лв., при спазени изисквания по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

IV. Брой работни места, за които е обявен конкурс: 1 /едно/; вид правоотношение: служебно;

V. Начин за провеждане на конкурса:

  • Първи етап: писмена разработка с тематика „Управление и разпореждане с общинска собственост”;
  • Втори етап: интервю.

VI. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

2.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации /според изискванията за длъжността/.

4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

VII. Място и срок за подаване на документите:
 - Община Исперих, адрес: гр.Исперих, ул.“Дунав“ №2, тел. 08431/ 21-84

 - лице за контакт: Старши юрисконсулт – Нуртен Вахдет
 - срок за подаване на документи: 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявата на конкурса в централен или местен ежедневник и в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят лична карта и оригинал на пълномощното за сверка.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло и публикувани на интернет страницата на Община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих

07. 02. 2017 г.