ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

Герб на Община Исперих

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          На 11.04.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се проведе начална пресконференция за представяне на проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих".

          Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0018-C01/09.12.2016 г.

          На събитието бяха поканени и присъстваха представители на Дирекция „Хуманитарни дейности“ на община Исперих, директорът и преподаватели в ПГСС „Хан Аспарух“, журналисти, представители на общинска администрация и граждани. Всички гости получиха дипляна с информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати, срок за изпълнение.

          Цялостната организация на пресконференцията беше осъществена от фирма „Би Промоушън“ ЕООД – изпълнител на дейност „Осъществяване на мерки за публичност и информация по проекта“.

          Представителят на фирмата Бинел Елвер представи екипа за управление на проекта, след което направи кратка презентация, с която запозна присъстващите с основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати след реализацията на проекта.

          С актуална информация за текущото изпълнение на проекта се включи и ръководителят на екипа за управление Севим Адем. Тя информира гостите, че вече има сключени договори с трима изпълнители на дейности по проекта, предстои сключването и на договор за строителен надзор, но тепърва ще се разглеждат подадените оферти за определянето на изпълнители по две от основните дейности – строително-монтажни работи и доставка на оборудване и обзавеждане.

            На финала на пресконференцията  от фирмата – изпълнител за всички участници беше осигурен кетъринг.  

Пресконференция
Пресконференция
Пресконференция
Пресконференция
20. 04. 2017 г.