ПОКАНА за Публично обсъждане

П О К А Н А

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА,  чл.62а, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 11.05.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проекти на подробни устройствени планове за следните имоти:

  1. Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2858 и  V-2857 от квартал 131 по плана на гр.Исперих
  2. Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2859 и  V-2860от квартал 82 по плана на гр.Исперих

 

Проектите на Подробните устройствени планове са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ОС" на Общинска администрация-Исперих. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 10:00 часа на 11.05.2017 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 124.

От Административното ръководство на Община Исперих.

26. 04. 2017 г.