Публично обсъждане

Герб на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2; чл. 26, ал. 4  изреч. второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение  на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg, или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70.

23. 05. 2017 г.