Публично обсъждане

Община Исперих

ОБЯВА

ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВЕН АКТ

И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Исперих информира всички граждани и юридически лица, че се изработва проект за Изменението на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих и УВЕДОМЯВА, че:

Във връзка с чл.26, ал.2; чл.26, ал.4 изреч. второ от Закона за нормативните актове, с чл.77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища за Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg, или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр.Исперих, ул.“В. Левски” № 70.

Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА: Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по- кратък от 14 дни.” В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно административно производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

Община Исперих кани всички заинтересувани физически и юридически лица да присъстват на Публичното обсъждане за Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих, което ще се проведе на  26.06.2017 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих.

Проектът за Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая 4 на Общинска администрация - Исперих, както и на официалната интернет страница на Общината.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр.206.
 

09. 06. 2017 г.