Публично обсъждане

О Б Я В А

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.”

В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно административно производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих, публикувани на 5 юли 2017г.

Оценка на въздействието-Приложение №1

Проект на изменение на Наредба №22

 

Предложения за изменение и допълнение към Наредба №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих с вх.номер …….., публикувано на …..г.

Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих “, публикувана на …..2017 г.

05. 07. 2017 г.