Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 16.08.2017г. до 18.09.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски №70.

Мотиви към проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, публикувани на 16 август 2017г.

Предложения за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих с вх.номер …….., публикувано на …..г.

Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, публикувана на …..2017 г.

Оценка на въздействието-Приложение 1

Проект на изменение на Наредба 11

Допълнение на таблица към Наредба №11 (.xls)

16. 08. 2017 г.