Публично обсъждане

П О К А Н А

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА,  чл.62а, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 02.10.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на подробен устройствен план – план за регулация на  парцели I-342 и  II-343 в квартал 21 по регулационния план на с.Белинци, община Исперих.

Проекта на ПУП - ПР е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ТСУ" на Общинска администрация-Исперих. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 10:00 часа на 02.10.2017 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 207.

От Административното ръководство на Община Исперих.

20. 09. 2017 г.

20. 09. 2017 г.