Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 390 по Протокол  №35 от 27.09.2017г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 523 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва:

1.1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория III, с местонахождение с. Лъвино, местност „ГЬОЛДЖУК “ при граници на имота: имоти с № 025071, имот № 000163 и имот № 000173, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2757 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

2.1. Поземлен имот № 003214 (нула нула три двеста и четиринадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,456 (едно цяло четиристотин петдесет и шест) дка., категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 003213, имот № 003215, имот № 003001 и имот № 000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2900 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

3.1. Поземлен имот № 003215 (нула нула три двеста и петнадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,750 (едно цяло седемстотин и петдесет) дка., категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 003001, имот № 003214, имот № 003213, имот № 003216, имот № 003217, имот № 003218 и имот № 003219, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2901 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.

3.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 61,00 (шестдесет и един) лева.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 6,00 (шест) лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

4.1. Поземлен имот № 003216 (нула нула три двеста и шестнадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,958 (едно цяло деветстотин петдесет и осем) дка., категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 003217, имот № 003215, имот № 003213 и имот № 000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2902 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.

4.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева.

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 6,00 (шест) лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

5.1. Поземлен имот № 003218 (нула нула три двеста и осемнадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,897 (нула цяло осемстотин деветдесет и седем) дка., категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 000024, имот № 003219, имот № 003215 и имот № 003217, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2904 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2017год.

5.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лева.

5.3.Стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

6.1. Поземлен имот № 005364 (нула нула пет триста шестдесет и четири) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,632 (нула цяло шестстотин тридесет и два) дка., категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: имоти с № 005365, имот № 005371, имот № 005363 и имот № 000072, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2913 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2017год.

6.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лева.

6.3.Стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

7.1. Поземлен имот № 005365 (нула нула пет триста шестдесет и пет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,834 (нула цяло осемстотин тридесет и четири) дка., категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: имоти с № 005366, имот № 005362, имот № 005371, имот № 005364, имот № 000072 и имот № 000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2914 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2017год.

7.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева.

7.3.Стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

8.1. Поземлен имот № 005366 (нула нула пет триста шестдесет и шест) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,746 (нула цяло седемстотин четиридесет и шест) дка., категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: имоти с № 005367, имот № 005362, имот № 005365 и имот № 000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2915 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2017год.

8.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.

8.3.Стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

9.1. Поземлен имот № 005367 (нула нула пет триста шестдесет и седем) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,261 (нула цяло двеста шестдесет и един) дка., категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: имоти с № 000120, № 005362 и № 005366, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2916 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.

9.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 9,00 (девет) лева.

9.3.Стъпка за наддаване в размер на 1,00 (един) лева.

9.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

10.1. Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула деветнадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006020, № 000020, № 006012, № 006013, № 006014, № 006015, № 006016, № 006017, № 006018 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6123 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

10.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

10.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

10.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

11.1. Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула двадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006021, № 000020, № 006019 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6124 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

11.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

11.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

11.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

12.1. Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула двадесет и едно) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006022, № 000020, № 006020 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6125 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

12.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

12.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

12.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

13.1. Поземлен имот № 006022 (нула нула шест нула двадесет и две) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006023, № 000020, № 006021 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6126 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

13.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

13.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

13.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

14.1. Поземлен имот № 006023 (нула нула шест нула двадесет и три) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006024, № 000020, № 006022 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6127 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

14.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

14.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

14.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

15.1. Поземлен имот № 006024 (нула нула шест нула двадесет и четири) с начин на трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006003, № 000020, № 006023 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6128 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год.

15.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

15.3.Стъпка за наддаване в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева.

15.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 24.10.2017г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 31.10.2017г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.10.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

12. 10. 2017 г.