Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 383 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 521 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих                             

О Б Я В Я В А

 І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост, представляващ:  

1.Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на с.Свещари, одобрена със Заповед № РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на АК с местонахождение на имота с.Свещари, местност «Читлика», община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 65650.7.391; № 65650.35.464; № 65650.7.28 и № 65650.7.48, съгласно АЧОС № 5848 от 21.04.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 24.04.2015год. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  936,00 (деветстотин тридесет и шест) лева.

3. Определям стъпка за наддаване в размер на 50,00 (петдесет  ) лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 100,00 (сто) лева, който  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник ). 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 24.10.2017г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 31.10.2017г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за имота всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.10.2017год. (понеделник ), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.10.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

12. 10. 2017 г.