Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 391, № 392  и № 393 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих   и  Заповед № 525 от 04.10.2017г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

1.1. Урегулиран поземлен имот VIII-730 (римско осем тире седемстотин и тридесет ) в квартал 59 (петдесет и девет) с начин на трайно ползване  За жилищно застрояване с площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда № 01 (нула едно) със застроена площ 77 (седемдесет и седем)кв.м и паянтова сграда № 02 (нула две) със застроена площ 40 (четиридесет)кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/07.04.1987год.   с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Шипка» № 11, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ VII-731 кв.59; изток –ул. «Шипка »; юг – ул. „Чавдар“ и запад – УПИ IХ-729 кв.59, съгласно АЧОС № 6438 от 17.05.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.05.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

6 714,00 (шест хиляди седемстотин и четиринадесет ) лева, която е пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017 г. 

1.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 672,00 (шестстотин седемдесет и два) лева, който  се внася до 15.00 часа на 26.10.2017 год. (четвъртък) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF  или в касата на община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.11.2017 год.(четвъртък ).

2.1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две)  с начин на трайно ползване   За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди четиридесет и два) кв.м, ведно с построените в имота самостоятелни обекти:

1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54 (петдесет и четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

 с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена  със  Заповед РД-18-40/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30; 24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2010год., рег.№ 199,  том 1,  № 127.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на          

47 503,00 (четиридесет и седем хиляди петстотин и три лева) лева.

2.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 475,00 (четиристотин седемдесет и пет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 4 750,00 (четири хиляди седемстотин и петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 26.10.2017 год. (четвъртък) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.11.2017 год.(четвъртък ).

3.1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м., по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007год. на ИД на АК с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър Стамболийски», община Исперих, област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485; № 10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2017год. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

7 610,00 (седем хиляди шестстотин и десет) лева.

3.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 761,00 (седемстотин шестдесет и един) лева, който  се внася до 15.00 часа на 26.10.2017 год. (четвъртък) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF или в касата на община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.11.2017 год.(четвъртък ).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 27.10.2017г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.11.2017г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за   имот  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.10.2017год. (четвъртък ), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.11.2017 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

13. 10. 2017 г.