Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 413 по Протокол  №36 от 26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 587/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 (пет) години на следните урегулирани поземлени имоти (дворни места),както следва:

1.1. Поземлен имот № 03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка триста четиридесет и едно) с начин на трайно ползване Ниско застрояване  с площ 2779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Охрид“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 03472.10.305; №03472.40.243; №03472.40.340; №03472.40.240 и №03472.40.241 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6244 от 15.07.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год.

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 97,30 (деветдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 10,00 (десет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

2.1. Урегулиран поземлен имот  VI-17 (римско шест тире седемнадесет) в квартал 11 (единадесет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1 968 (хиляда деветстотин шестдесет и осем)кв.м. с адрес с. Къпиновци, ул. „Арда“ по регулационния план на селото   одобрен с Решение № 532/30.06.2015год. на ОбС - Исперих при граници на имота: север – ул. „Арда“; изток – УПИ VII-18 от кв. 11; юг – извън регулация и запад – УПИ V -16 от кв.11 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6381 от 17.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.

2.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 68,90 (шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

3.1.  Урегулиран поземлен имот  I-131 (римско едно тире сто тридесет и едно) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 945 (деветстотин четиридесет и пет)кв.м. с адрес с. Печеница , ул. „Тунджа“ по регулационния план на селото   одобрен с Решение № 403/23.08.2014год. на ОбС – Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 438/03.08.2017год. при граници на имота: север – ул. „Тунджа“; изток – извън регулация; юг –улица и запад – УПИ II -132 от кв.18 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6520 от 29.09.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.10.2017год.

3.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 33,10 (тридесет и три лева и десет стотинки) лева.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 3,30 (три лева и тридесет  стотинки) лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

4.1.  Урегулиран поземлен имот  VII-133 (римско седем тире сто тридесет и три) в квартал 4 (четири) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1 368 (хиляда триста шестдесет и осем)кв.м. с адрес с. Печеница , ул. „Драва“ по регулационния план на селото   одобрен с Решение № 403/23.08.2014год. на ОбС – Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 437/03.08.2017год. при граници на имота: север – ул. „Драва“; изток – УПИ II -17 от кв.4 и УПИ III -18 от кв.4 ; юг и запад – УПИ I -16 от кв.4 и УПИ VI-21 кв.4 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6522 от 29.09.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.10.2017год.

4.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 47,90 (четиридесет и седем лева и деветдесет стотинки) лева.

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 4,80 (четири лева и осемдесет стотинки) лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

5.1.  Урегулиран поземлен имот  ХII-130 (римско дванадесет тире сто и тридесет) в квартал 11 (единадесет) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 436 (четиристотин тридесет и шест)кв.м. с адрес с. Печеница , ул. „Бузлуджа“ по регулационния план на селото   одобрен с Решение № 403/23.08.2014год. на ОбС – Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 436/03.08.2017год. при граници на имота: север – УПИ II -69 от кв.11; изток – УПИ Х -77 от кв.11; юг - УПИ ХI -129 от кв.11 и запад – ул. „Бузлуджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6521 от 29.09.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.10.2017год.

5.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 15,30 (петнадесет лева и тридесет стотинки) лева.

5.3.Стъпка за наддаване в размер на 1,53 (един лев петдесет и три стотинки) лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

6.1.  Имот  №1.114 (едно точка сто и четиринадесет) за който са образувани парцел IX (римско девет) и X(римско десет) от квартал 4 (четири) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 2 785 (две хиляди седемстотин осемдесет и пет)кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ по регулационния план на селото   одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток – имот № 1.115; юг - ул. „Мургаш“ и запад – имот № 1.113,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6451 от 24.07.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.07.2017год.

6.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 97,50 (деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева.

6.3.Стъпка за наддаване в размер на 9,80 (девет лева и осемдесет стотинки) лева.

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 28.11.2017г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 05.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.12.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                          ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

14. 11. 2017 г.