Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения № 417 и № 418  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 648 от 04.12.2017год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Павилион № 7 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 19,00 (деветнадесет)кв.м.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 19,00 (деветнадесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 18.12.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.12.2017 год.(петък).

2.1.Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1 от 24.01.2002год. с площ на павилиона 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)кв.м.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет)лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 37,50 (тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 18.12.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.12.2017 год.(петък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 19.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 28.12.2017г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.12.2017 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.12.2017 год. (петък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  павилионите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

07. 12. 2017 г.