Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г., Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед №38 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Павилион № 3 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион с площ  23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 23,50  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00   лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.01.2018 год.   в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.02.2018 год.

2.1.Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих, представляващ павилион  с площ  37,50 кв.м.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 37,50  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.01.2018 год. в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.02.2018 год.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.01.2018г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.02.2018г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.01.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 05.02.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  павилионите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

За повече информация тел. 08431/21-78 вътр.124

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

17. 01. 2018 г.