Община Исперих организира седем екскурзии за ученици и техните родители

Екскурзия

В изпълнение на дейностите по насърчаване на участието на родителите в работата на училището и образователния процес по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани седем екскурзии, в които се включиха учители и ученици, заедно със своите родители, от седем училища на територията на общината.

560 човека от община Исперих посетиха един от най-живописните градове на България – Велико Търново, първата в страната благоустроена за посещения от туристи пещера – „Бачо Киро“ и Дряновския манастир – един от най-важните духовни и културни центрове на България. Запознаването с културно-историческото наследство на нашата родина беше съпроводено с непринудени приятелски разговори между учители, родители и ученици, усмивки и обещания за бъдещо сътрудничество и партньорство между тях.

За да се увеличи ангажираността и заинтересоваността на родителите към учебния процес се предвиждат още инициативи по проекта във формална и неформална среда като излети сред природата и тематични кръгли маси.

Образователният проект се осъществява от Община Исперих по ОП „Наука за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове като негова основната цел е да се създадат условия за по-добра и успешна социализация на учениците от маргинализираните етнически малцинства чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование и засилване мотивацията на семействата за участието им в образователния процес.

Екскурзия_1
Екскурзия_2
Екскурзия_3
Екскурзия_4
25. 07. 2018 г.