Договор за сътрудничество със Софийския университет подписа кметът на Община Исперих – г-н Бейсим Руфад

Подписване на договор

Община Исперих и СУ „Св. Климент Охридски“ ще развиват сътрудничество в областта на образованието, науката и научноизследователската инфраструктура. Договорът, който беше подписан между представителите на двете институции е за период от 6 години и включва редица съвместни дейности. Акцентът ще бъде поставен върху проучването и презентирането на Гетската столица чрез продължаване на археологическите изследвания, създаване на съвместни екипи от специалисти, експертна взаимопомощ, възстановка на по-важните комплекси в резервата, дигитализиране на Исторически музей – Исперих, организиране на тематични юбилейни изложби в Исперих, София и в страната, разработване на общи идейни проекти.

Проф. дин Иван Илчев Димитров, бивш ректор на университета, сподели, че такъв тип договори се подписват с общини в България, в които има значими обекти на културно-историческото ни наследство, като целта е те да бъдат проучени  по-сериозно, да се социализират и експонират.

Договорът е част от изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, в който СУ „Св. Климент Охридски“ е водеща организация.

Подписване на договор
Подписване на договор
Подписване на договор
26. 11. 2018 г.