ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание   чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих,в изпълнение на  Решение № 64/16.03.2016г. на ОбС Исперих и Заповед №255/23.03.2016год. на кмета на община Исперих 
04. 04. 2016 г.