Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА: На основание чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, чл. 72, т. 3 и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 355 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС- Исперих и Заповед № 412 от 07.07.2017 год. на Кмета на община Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 в с. Белинци ...
14. 07. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 342 и № 343 по Протокол  № 31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 354 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 344 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих И  Заповед № 352 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 340 по Протокол  №31 от 26.05.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 353 от 07.06.2017год. на Кмета на община Исперих...
15. 06. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 341 от 01.06.2017 г. на кмета на община Исперих за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за обект № 1
08. 06. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 314 по Протокол  № 28 от 27.04.2017г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 312 от 05.05.2017г. на Кмета на община Исперих
11. 05. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих.
11. 05. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 295 по Протокол №27 от 16.03.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 230 от 24.03.2017год. на Кмета на община Исперих
30. 03. 2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д №921/03.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС,чл. 36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2,чл.41, чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 220 по Протокол №19 от 27.10.2016г. на ОбС- Исперих Н А Р Е Ж Д А М І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
04. 11. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

З А П О В Е Д №922/03.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.24 и чл.25 от Наредба № 28 на ОбС, в изпълнение на Решение № 223 по Протокол №19 от 27.10.2016г. на ОбС- Исперих Н А Р Е Ж Д А М І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
04. 11. 2016 г.