Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 200 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино ...
05. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот  №46913.120.58  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 251  кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец...
31. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 07452.501.42 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 1 926 кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда № 07452.501.42.1 със застроена площ 292 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-многофамилна, с местонахождение с. Бърдоква ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ 341 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №56945.503.228 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 524 кв.м по кадастралната карта на с. Подайва ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 24116.8.90 по кадастралната карта на с. Лудогорци ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 9 броя помещения от масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно ползване „Сграда за детско заведение“ със застроена площ 492 кв.м, находяща се в с. Белинци ...
05. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Лъвино, с. Райнино и с. Конево, който ще се проведе на 04.08.2022 год. 1четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и пустеещи необработваеми земи, който ще се проведе на 12.08.2022 год. (петък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и лозя, който ще се проведе на 16.08.2022 год. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.