Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Старо селище и с. Тодорово, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, с. Подайва и с. Райнино, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи : с.Белинци, с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Духовец...
06. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 272, с площ 5 595 кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 от квартал 32, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272 по кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при граници и съседи: Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. „Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 от 26.05.2016г.
03. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот №07452.7.118 по кадастралната карта на с.Бърдоква, находящ се в с.Бърдоква, местност „Таушанлък“, с начин на трайно ползване нива и с трайно предназначение на територията Горска с площ 109 919 кв.м, категория – трета, при граници на имота: имоти с № 07452.7.57; № 07452.7.14 и № 07452.7.13, съгласно Акт № 7080 от 10.02.2022г. за публична общинска собственост.
03. 06. 2022 г.