Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 24150.501.593 с начин на предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс с площ 7 233 кв.м с местонахождение на имота с. Духовец, ул. "Мургаш" ...
18. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Конево, общ. Исперих, обл. Разград ...
01. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Конево, общ. Исперих, обл. Разград ...
01. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в селата Йонково, Яким Груево, Печеница и Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград ...
31. 10. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти с начин на трайно ползване ниско застрояване в с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград ...
31. 10. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 50512.502.887 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 749 кв.м. по кадастралната карта на с. Малко Йонково, с местонахождение на имота с. Малко Йонково, ул. "Мусала", община Исперих ...
31. 10. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Голям Поровец и с. Духовец, общ. Исперих ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Белинци и с. Вазово, общ. Исперих ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №37010.90.216 с начин на предназначение на територията урбанизирана с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 2 596 кв.м по кадастралната карта на с. Китанчево с местонахождение на имота с. Китанчево, ул. "Хан Аспарух" № 115 ...
21. 09. 2022 г.