Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ 341 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, ул. „Димитър Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г.,
03. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Райнино и в с. Тодорово, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 11.05.2022 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 04. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Печеница и с. Малък Поровец, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 11.05.2022 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 04. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Павилиони № 1, 8 и 11 от Общински пазар гр. Исперих. Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на община Исперих.
17. 02. 2022 г.

Публичен търг с тайно наддаване

Областна дирекция "Земеделие" гр. Разград открива първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земя, частна държавна собственост в землището на с. Лудогорци ...
18. 01. 2022 г.

Публично оповестен конкурс

Община Исперих обявява публично оповестен конкурс - на 10.02.2022 год. (четвъртък) от 10:00 часа за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, представляващи терен в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ в парцел I, квартал 101 по плана на града за поставяне на временно преместваемо съоръжение „павилион – кафетерия“ в парк „В. Друмев“ по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 10 (десет) години с площ 150,00 (сто и петдесет) кв.м. при начална месечна наемна цена в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС.
12. 01. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Павилион №13 , находящи се на територията на гр. Исперих, Общински пазар гр.Исперих, ул. "Хан Аспарух"...
18. 11. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти, находящи се на територията на гр. Исперих, местност "Черкезлик" ...
25. 10. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Китанчево и с. Яким Груево, общ. Исперих ...
25. 10. 2021 г.