Обява за среща за обществено обсъждане - ОТМЕНЕНА

Община Исперих съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
11. 02. 2020 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих.
10. 01. 2020 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл.16, ал.1 от Наредба 18 на Общински съвет - Исперих КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ кани местната общественост НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих” на стойност 1 200 000.00 лв. Размер на кредита – до 1 200 000.00 лв. Начин на обезпечение на кредита- издаване на Запис на заповед. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ще се проведе на 16.12.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих.
09. 12. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 год.
14. 11. 2019 г.

ПОКАНА за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 26.08.2019 г.(Понеделник) от 15:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2018 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

 

13. 08. 2019 г.

Публично обсъждане

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
18. 07. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на община Исперих кани всички жители на община Исперих и представители на юридическите лица на територията на община Исперих на 12.04.2019 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, ул. “Дунав” № 2 на публично обсъждане на проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

08. 04. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих предоставя възможност на гражданите и на представителите на юридическите лица да изразят своите становища, респ. да направят своите предложения по проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих ...
13. 03. 2019 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Исперих кани исперихската общественост на 15.01.2019 год. (вторник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 год.
07. 01. 2019 г.