Публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
18. 11. 2016 г.

Публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих
15. 08. 2016 г.

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане

Днес на 16.06.2016г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се събрахме с цел публично обсъждане на Проекта на Наредба № 11 на Общински съвет гр.Исперих.
27. 06. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 22.06.2016г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
06. 06. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 16.06.2016 год. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
31. 05. 2016 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проектът на новата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ОС" на Общинска администрация-Исперих...
15. 06. 2016 г.