За проекта

Община Исперих спечели Проект BG06 – 218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 на общата стойност 225 391 евро за период от 22 месеца.

Проекта ще се реализира в осем детски градини на територията на Община Исперих – ЦДГ „Щастливо детство“ в град Исперих, ЦДГ „Мечо Пух“ в град Исперих, ЦДГ „Слънце“ в град Исперих, ЦДГ „Радост“ село Подайва, ЦДГ „Щастливо детство“ село Китанчево, ЦДГ „Братя Грим“ село Тодорово, ЦДГ „Кокиче “ село Вазово и ЦДГ „Момина сълза “ село Райнино.

По проекта е предвидено оборудването на осемте детски градини, което ще спомогне за цялостната адаптация и интеграция на децата в детските градини.

Целевата група е:

 • Деца от местната общност на възраст между 3 и 6 години;
 • Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;
 • Децата от семейства с нисък доход;
 • Децата в риск от етническите малцинства;
 • Децата в риск живеещи в малки и отдалечени населени места.

Дейности:

 1. Организация и управление на проекта.
 2. Назначаване на подкрепящи специалисти за работа с целевите групи – двама ромски образователни медиатори , 19 педагози , 1 психолог , 1 логопед.
 3. Интеграция на деца от социално слаби семейства, включително от ромски произход на възраст от 3 до 6 години в 8 (осем) детски градини на територията на Община Исперих. Закупуване на учебни пособия за нуждите на целевата група.
 4. Допълнителна подготовка за равен старт в училище.
 5. Оборудване на осемте детски градини включени в проекта.
 6. Информиране и публичност.

Проекта ще се реализира в 6 дейности за изпълнението, на които ще бъдат назначени 19 педагози, 2 ромски медиатори, 1 логопед и 1 психолог.