Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 30.05.2024 г.


Тържественото заседание на Общински съвет Исперих можете да гледате на следния линк: https://youtu.be/-EdJp1OJ758


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет - Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам тържествено заседание на Общинския съвет Исперих на 22.05.2024г . / сряда/ от 17:30 часа в НЧ "Съзнание -1891" гр. Исперих. Тържественото заседание ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствия и изказвания.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на град Исперих“ Адил Ахмед Решидов – бивш кмет на Община Исперих и Мария Методиева Алкушева - дългогодишен преподавател по български език и литература.
Приложение: Становище към докладната записка.

3. Връчване на удостоверения за присъдено звание.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих