Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих на 29.08.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в зала № 1 при НЧ "Съзнание-1891" - Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Одитен докладна Сметната палата;
- Приложение № 1 - Справка приходи - тримесечен отчет "Обща";
- Приложение № 2 - Справка приходи - тримесечен отчет "Държавни дейности";
- Приложение № 3 - Справка приходи - тримесечен отчет "Местни дейности";
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Държавни дейности";
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Местни дейности";
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Дофинансиране";
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения;
- Приложение № 8 - Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2021 г.;
- Приложение № 9 - Отчет за сметките на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение № 10 - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
- Приложение № 11 - Справка за съотношението на плащанията по дълга за бюджетна година (от 2020 г.);
- Приложение № 12 - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията ...;
- Приложение № 13 - Отчет за разходите за 2021 г. за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт ...;
- Приложение № 14 - Отчет за разходите за 2021 г. за изпълнение на дейности от местно значение ...

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2022 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Справка приходи - тримесечен отчет "Обща";
- Приложение № 2 - Справка приходи - тримесечен отчет "Държавни дейности";
- Приложение № 3 - Справка приходи - тримесечен отчет "Местни дейности";
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Държавни дейности";
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Местни дейности";
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет "Дофинансиране";
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения;
- Приложение № 8 - Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2021 г.;
- Приложение № 9 - Отчет за сметките на средствата от Европейския съюз (СЕС);
- Приложение № 10 - Справка за отчитане на разплатените просрочени вземания;
- Приложение № 11 - Отчет на разходите към 30.06.2022 г. за осъществяване на функциите на органи на изпълнителната власт ...;
- Приложение № 12 - Отчет на разходите към 30.06.2022 г. за изпълнение на дейности от местно значение ...

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2022 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2022 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Актуализация на капиталови разходи.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

5. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2022 г. до  30.06.2022 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

6. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд, находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроен поземлен имот № 50512.502.887 по кадастралната карта на с. Малко Йонково, община Исперих, област Разград.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот № 32874.502.1380 по кадастралната карта на гр. Исперих на собственика на законно построената сграда в имота.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от поземлен имот № 46913.120.2 по кадастралната карта на с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в населените места в община Исперих.

12. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под норматива за минимален брой в училищата в община Исперих за учебната 2022/2023 година.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

14. Разни.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих