Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Редовно заседание на Общински съвет Исперих ще се проведе на 27.05.2021 год.

Краен срок за входиране на докладни записки: 17.05.2021 г.


Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Исперих.


ОБЯВА
относно: Конкурс за възлагане управлението на "Общинска аптека Исперих" ЕООД, гр. Исперих - резултати от класирането.
Дата на публикуване: 26.04.2021 год.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
на основание Решение № 191 по Протокол № 24 от 01.03.2021 г., чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия

ОБЯВЯВА

конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41

- Пълен текст на обявата;
Образци на заявления и декларации за конкурс;
- Оценъчна карта.

Дата на публикуване: 12.04.2021 год.