ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ /цени на входни билети и услуги, предоставяни от Исторически музей-гр. Исперих/ ...
23. 11. 2022 г.

Публично обсъждане относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. ...
07. 11. 2022 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Исперих уведомява всички граждани, че тече обсъждане на краткосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2025.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
31. 05. 2022 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих ...
11. 02. 2022 г.

Покана за публично обсъждане

Председателят на Общински съвет Исперих кани исперихската общественост на 24.08.2021 г. (Вторник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на Община Исперих за 2020 г.
05. 08. 2021 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Исперих за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 8.07.2021 г. до 21.07.2021 г. вкл. С цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО 2021-2027 г. на имейл: proektiisperih2012@abv.bg или в деловодството на общината до 21.07.2021 г. вкл. на адрес: ул. „Васил Левски“ 70.
08. 07. 2021 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване за предложения и становища към проекта на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей-гр. Исперих
18. 06. 2021 г.