Заличаване на адресна регистрация


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО

Елмаз *** Хюсмен с ЕГН ********** с постоянен адрес обл. Разград, общ. Самуил, с. Кривица, ул. “Мелник“ № 3, и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ж.к. „Васил Априлов“ бл. 1, вх. А, ап. 17.

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3407/05.07.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4, чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.09.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатото лице на адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ж.к. „Васил Априлов“ бл. 1, вх. А, ап. 17.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатото лице може да изразява становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 08.07.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 712 от 08.07.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Зина *** Ангелова, Мехмед *** Казалиев и Рушан *** Махмудов – всички с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9

Драгомир *** Божков, Мехмед *** Мехмед и Надка *** Михова – всички с настоящ адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Зина *** Ангелова, Мехмед *** Казалиев и Рушан *** Махмудов, че със заповед  № 674/24.06.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Драгомир *** Божков, Мехмед *** Мехмед и Надка *** Михова, че със заповед  № 674/24.06.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по настоящ адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).      

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам Зина *** Ангелова, Мехмед *** Казалиев и Рушан *** Махмудов, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването е съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 26.06.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Хатидже *** Басри с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Исперих, ул. “Христо Ясенов“ № 7, и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 78

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3114/18.06.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4, чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.09.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатото лице на адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Христо Ясенов“ № 7.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатото лице може да изразява становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 19.06.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 647 от 19.06.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Февзие *** Ахмед, Седат *** Осман, Нергис *** Осман, Асан *** Хасан, Нилгюн *** Мюстеджеб и Хошжан *** Енсари. – всички с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Китанчево, ул. “Арда” № 9

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 524/23.05.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Китанчево, ул. “Арда” № 9 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същите, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването е съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.05.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Февзие *** Ахмед, Седат *** Осман, Нергис *** Осман, Асан *** Хасан, Нилгюн *** Мюстеджеб и Хошжан *** Енсари. – всички с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Китанчево, ул. “Арда” № 9.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искание с вх. № К-2359/2/17.05.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Китанчево, ул. “Арда” № 9.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 
Приложение: Заповед № 473 от 17.05.2024 год.  на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.

Това съобщение е обявено на 17.05.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Зина *** Ангелова, Ахмед *** Ахмед, Мехмед *** Казалиев, Рушан *** Махмудов – всички с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9.

Драгомир *** Божков, Мехмед *** Мехмед, Ертин *** Ахмед и Надка *** Михова – всички с настоящ адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих са постъпили искания с вх. № К-2360/2/17.05.2024 г., вх. № К-2360/3/17.05.2024 г. и вх. № К-2360/4/17.05.2024 г., с които на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” № 9.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения.
Приложение:  Заповед № 473 от 17.05.2024 год.  на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.

Това съобщение е обявено на 17.05.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Иванка *** Чобанова, Нурай *** Рушуд и Араз *** Викторов с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Осогово” № 15:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 321/02.04.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Осогово” № 15 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).      

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 17.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Бария *** Хюсеин и Латин *** Янков с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Дянко Стефанов” № 5 и настоящ адрес Р. Турция

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 322/02.04.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Дянко Стефанов” № 5 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).    

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същите, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването е съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 02.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Николинка *** Георгиева, Филип *** Пенев, Николай *** Първанов и Бедри *** Хасанов с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8.

Мюжгян *** Халим, Семих *** Рашид и Бедри *** Хасанов с настоящ адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Мюжгян *** Халим, Семих *** Рашид и Бедри *** Хасанов, че със заповед  № 287/25.03.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по настоящ адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).    

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Николинка *** Георгиева, Филип *** Пенев, Николай *** Първанов и Бедри *** Хасанов, че със заповед  № 287/25.03.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето). На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същите, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 26.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Бария *** Хюсеин и Латин *** Янков с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Дянко Стефанов” № 5

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1453/25.03.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Дянко Стефанов” № 5.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 25.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Нурай *** Рушуд, Иванка *** Чобанова и Араз *** Викторов с постоянен адрес гр.Исперих, ул. “Осогово” № 15.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1409/22.03.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Осогово” № 15.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 25.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мюмюн *** Ибрям с постоянен и настоящ адрес с.Тодорово, ул. “Арда” № 8
и Стефан *** Рибов с постоянен адрес с.Тодорово, ул. “Арда” № 8:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1405/22.03.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Тодорово, ул. “Арда” № 8.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 25.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Семанур Кютюк, Арда Кютюк, Ружа Тодорова Бонева, Ася Раданова Евтимова, Соня Наумова Кютюк и Хатиже Мехмедалиева Хатип с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” бл. № 44, ет.2, ап.1 и настоящ адрес Р. Турция

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 259/13.03.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” бл. № 44, ет.2, ап.1 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същите, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 18.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мехмед Максуд Емин, Реджеб Максуд Емин, Иклиме Шабан Емин, Максим Маринов Максимов, Беркант Максудоглу и Бертан Емин Максудоглу с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Антон Страшимиров” № 14 и настоящ адрес Р. Турция

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 258/13.03.2024 г. на кмета на община Исперих са заличени регистрациите им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Антон Страшимиров” № 14  (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същите, че следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 18.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мехмед Максуд Емин, Реджеб Максуд Емин, Иклиме Шабан Емин, Максим Маринов Максимов, Беркант Максудоглу и Бертан Емин Максудоглу с постоянен адрес с.Яким Груево, ул. “Антон Страшимиров” № 14.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1156/06.03.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Антон Страшимиров” № 14.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 07.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 249 от 07.03.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Семанур Кютюк, Арда Кютюк, Ружа Тодорова Бонева, Ася Раданова Евтимова, Соня Наумова Кютюк и Хатиже Мехмедалиева Хатип с постоянен адрес гр.Исперих, ул. “Васил Левски” бл. № 44, ет.2, ап.1.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1151/06.03.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Васил Левски” бл. № 44, ет.2, ап.1.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 07.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 248 от 07.03.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Стефан Христов Стефанов с настоящ адрес с. Малък Поровец, ул. “Никола Вапцаров” № 49:

На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-1106/05.03.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.09.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията му на адрес с. Малък Поровец, ул. “Никола Вапцаров” № 49.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК страните могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК страните могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 07.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 247 от 06.03.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Азми Ахмед Меджид с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Малък Поровец, ул. “Васил Левски” № 30:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Азми Ахмед Меджид, че със заповед  № 217/21.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Малък Поровец, ул. “Васил Левски” № 30 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването му, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, то бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 27.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Музафер Ниязи Ахмед, Михрибан Осман Ахмед, Емир Музафер Ахмед и Дамла Музафер Ахмед с постоянен адрес гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 4, вх. А, ап.12 и Метин Шефкет Ахмед с постоянен адрес гр.Исперих, ул. “Хан Аспарух” № 15:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Музафер Ниязи Ахмед, Михрибан Осман Ахмед, Емир Музафер Ахмед и Дамла Музафер Ахмед, че със заповед  № 216/21.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по постоянен адрес от адрес гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 4, вх. А, ап.12 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).    

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Метин Шефкет Ахмед, че със заповед  № 216/21.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по постоянен адрес от адрес гр.Исперих, ул. “Хан Аспарух” № 15 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).    

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, то бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 27.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Никола Любенов Костов, Даил Реджеб Садула, Сюлюя Селим Садула, Латина Русева Манева, Наджие Джемалова Алимова, Селин Салим Салим, Сурай Даил Реджеб, Семир Даил Реджеб и Окан Салим Салим по настоящ адрес, a на Латина Русева Манева и по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Никола Любенов Костов, Даил Реджеб Садула, Сюлюя Селим Садула, Латина Русева Манева, Наджие Джемалова Алимова, Селин Салим Салим, Сурай Даил Реджеб, Семир Даил Реджеб и Окан Салим Салим, че със заповед № 213/19.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по настоящ адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Латина Русева Манева, че със заповед № 213/19.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията й по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).   На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация уведомявам същата, че следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването й, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 22.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Николинка Филчева Георгиева, Филип Неделчев Пенев, Николай Миленов Първанов с постоянен адрес гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8;

Бедри Мехмедов Хасанов с постоянен и настоящ адрес гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8;

Мюжгян Айше Халим и Семих Дахил Рашид с настоящ адрес гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-914/20.02.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 13, вх.В, ет.2, ап.8.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 219 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Музафер Ниязи Ахмед, Михрибан Осман Ахмед, Емир Музафер Ахмед и Дамла Музафер Ахмед с постоянен адрес гр. Исперих, ж.к. “Васил Априлов” бл. № 4, вх. А, ап. 12 и Метин Шефкет Ахмед с постоянен адрес гр. Исперих, ул. “Хан Аспарух” № 15:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-850/16.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен адрес.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 20.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 214 от 19.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Азми Ахмед Меджид с постоянен адрес с. Малък Поровец, ул. “Васил Левски” № 30:

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-775/14.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.09.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им на адрес с. Малък Поровец, ул. “Васил Левски” № 30.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК страните могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК страните могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 19.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 209 от 16.02.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мариела Христова Викторова с постоянен адрес гр.Исперих, кв. “Запад” № 47
и Мехмед Юркиев Селимов с постоянен и настоящ адрес гр.Исперих, кв. “Запад” № 47:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Мариела Христова Викторова, че със заповед  № 180/05.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията й по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, кв. “Запад” № 47 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам Мехмед Юркиев Селимов, че със заповед  № 180/05.02.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по постоянен и настоящ адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, кв. “Запад” № 47 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 05.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Никола Любенов Костов, Даил Реджеб Садула, Сюлюя Селим Садула, Наджие Джемалова Алимова, Селин Салим Салим, Сурай Даил Реджеб, Семир Даил Реджеб, Окан Салим Салим с настоящ адрес гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А и Латина Русева Манева с постоянен и настоящ адрес гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-496/2/01.02.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им на адрес гр.Исперих, ул. “Димитър Полянов” № 24А.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 02.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 175 от 02.02.2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Емил Миленов Христов с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул. “Искър” № 1:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице, че със заповед  № 139/22.01.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул. “Искър” № 1 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването му, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Тъй като съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, бива извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 139 от 22.01.024 год. за заличаване на адресна регистрация.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Гюлбие Йълмаз, Адил Йълмаз, Нина Севдалинова Пенева, Хафизе Мехмед Мехмед, Семра Зикри Орманджъ, Зелиха Орманджъ, Ефекан Орманджъ и Хакан Орманджъ с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул.“Струма” № 23:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 133/22.01.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул.“Струма” № 23 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Съобщаването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 133 от 22.01.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Гюлбие Йълмаз, Адил Йълмаз, Нина Севдалинова Пенева, Хафизе Мехмед Мехмед, Семра Зикри Орманджъ, Зелиха Орманджъ, Ефекан Орманджъ, Хакан Орманджъ – всички с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул.“Струма” № 23:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих са постъпили искания с вх. № К-2597/08.06.2023 г. и вх. № К-2597/2/05.01.24 г., с които на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Струма” № 23.  

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 22.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 127 от 19.01.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Емил Миленов Христов с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул. “Искър” № 1:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-247/15.01.2024 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул. “Искър” № 1.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 22.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 126 от 19.01.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мибера Джемалова Юналдъ и Гюлфера Джемалова Исмаилова с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Арда” № 53 А:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 125/19.01.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Арда” № 53 А (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).    

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 22.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 125 от 19.01.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Катя Методиева Асенова, Осман Сали Салим, Гюрджан Фердинов Мустафов, Айсел Юсеинова Мустафова, Евгени Огнянов Асенов, Дилек Фидан, Дерия Караюсуфоглу и Аля Юлкю Фидан с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 33:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица, че със заповед  № 124/19.01.2024 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията им по постоянен адрес от адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 33 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).     

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 22.01.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 124 от 19.01.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мариела Христова Викторова и Мехмед Юркиев Селимов:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-5993/15.12.2023 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, кв. “Запад” № 47.  

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 22.12.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 1051 от 22.12.2023 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Мибера Джемалова Юналдъ и Гюлфера Джемалова Исмаилова с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Арда” № 53 А:

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-5552/23.11.2023 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Арда” № 53 А. 

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 01.12.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 1017 от 01 декември 2023 год. за определяне на комисия и започване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Сунай Рамадан Рушуд с постоянен и настоящ адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Вежен” № 8:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице, че със заповед  № 982/21.11.2023 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по постоянен и по настоящ адрес от адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Вежен” № 8 (съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).  

На основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация гореупоменатото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването му, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл. 18а, ал. 8, т. 1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл. 18а, ал.10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 28.11.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Пълен текст на съобщението (*.pdf)


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Саффет Йонал с настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Шести септември” № 41:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице, че със заповед  № 951/10.11.2023 г. на кмета на община Исперих е заличена регистрацията му по настоящ адрес от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Шести септември” № 41 (съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗГР “заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето). 

На основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицето, чиято адресна регистрация е заличена, да бъде писмено уведомено за извършеното заличаване.

Уведомяването да бъде извършено по реда на чл. 18а, ал. 8, т. 1 от АПК – чрез връчване на съобщение по постоянен адрес.

Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл. 18а, ал. 8, т. 1 от АПК, съобщаването да бъде извършено по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК - чрез публикуване на съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се смята за връчено.

Уведомяването да бъде съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 21.11.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Катя Методиева Асенова, Осман Сали Салим, Гюрджан Фердинов Мустафов, Айсел Юсеинова Мустафова, Евгени Огнянов Асенов, Дилек Фидан, Дерия Караюсуфоглу и Аля Юлкю Фидан – всички с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 33:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-5348/10.11.2023 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията им по постоянен адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 33.  

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 21.11.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 979 от 21 ноември 2023 год. за определяне на комисия и започване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Сунай Рамадан Рушуд - с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Вежен” № 8:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-5271/06.11.2023 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Вежен” № 8.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 14.11.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 962 от 14 ноември 2023 год. за определяне на комисия и започване на проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Саффет Йонал с настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Шести септември” № 41:

На основание чл. 26 във вр. с чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-5010/23.10.2023 г., с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията му по настоящ адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с.Подайва, ул. “Шести септември” № 41.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 30.10.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 923 от 30 октомври 2023 год. за определяне на комисия и започване на административна проверка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Ефтим Илинов Ефтимов
Неда Антонова Ефтимова
Яфез Сали Али
Юлий Алексиев Владимиров
Сали Сюлейман Сали 
Сейде Мехмед Исмаил
Ердинч Фикретов Алиев
Георги Асенов Илиев
Нурула Нурханов Нурулов
Шенол Ибрям Рафи
Шукрия Али Рафи
Хафизе Незирова Тахсинова
Басри Мехмедов Басриев
Шенгюн Неждет Адем
Изет Рукшен Адем
Мухарем Хасан Ахмед
Сузана Александрова Емилова
Евгения Александрова Рачева
Цветалин Пламенов Николов
Руска Михайлова Василева
Кязим Яшар Халим  

На основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за следното:
1.Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на лицата:

На адрес с.Яким Груево, ул. “Вихрен” № 2:
Ефтим Илинов Ефтимов – ЕГН 74********
Неда Антонова Ефтимова – ЕГН 74******** 

На адрес с.Яким Груево, ул. “Арда” № 2
Яфез Сали Али – ЕГН 53********
Юлий Алексиев Владимиров – ЕГН 61********
Сали Сюлейман Сали  - ЕГН 67********
Сейде Мехмед Исмаил- ЕГН 73********
Ердинч Фикретов Алиев - 69********

На адрес с.Яким Груево, ул. “Арда” № 4:
Георги Асенов Илиев – ЕГН 99********
Нурула Нурханов Нурулов – ЕГН 98********
Шенол Ибрям Рафи – ЕГН 75********
Шукрия Али Рафи – ЕГН 77********
Хафизе Незирова Тахсинова – ЕГН 73********

На адрес с.Яким Груево, ул. “Опълченска” № 6:
Басри Мехмедов Басриев – ЕГН 88********
Шенгюн Неждет Адем – ЕГН 90********
Изет Рукшен Адем – ЕГН 92********
Мухарем Хасан Ахмед – ЕГН 93******** 

На адрес с.Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58:
Сузана Александрова Емилова – ЕГН 72********
Евгения Александрова Рачева – ЕГН 94********
Цветалин Пламенов Николов ЕГН - 84********  

На адрес с.Яким Груево, ул. “Васил Левски” № 9:
Руска Михайлова Василева – ЕГН 62********
Кязим Яшар Халим – ЕГН 63********. 

Съгласно §1, т.3 от  ДР на ЗГР „заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано  възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 10.10.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение:Заповед № 874 от 05.10.2023 год. на Кмета на община Исперих за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.
Дата на публикуване: 10.10.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

 Мелда *** Сали, Ефтим *** Ефтимов и Неда *** Ефтимова по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Вихрен” № 2;
Джемал *** Джемал и Метин *** Мехмед по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Вихрен” № 5;
Петър *** Атанасов по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Вихрен” № 16;
Дахил *** Дахил, Мария *** Тошкова и Исмет *** Исмет по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Вихрен” № 19;
Яфез *** Али, Юлий *** Владимиров, Сали *** Сали, Сейде *** Исмаил и Ердинч *** Алиев по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Арда” № 2;
Георги *** Илиев, Нурула *** Нурулов, Шенол *** Рафи, Шукрия *** Рафи, Хафизе *** Тахсинова по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Арда” № 4;
Айджан *** Шефкет по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Вежен” № 4;
Ердинч *** Ахмед по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Опълченска” № 5;
Басри *** Басриев, Шенгюн *** Адем, Изет *** Адем и Мухарем *** Ахмед по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Опълченска” № 6;
Актер *** Али и Синем *** Юмер по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 47;
Сузана *** Емилова, Евгения *** Рачева и Цветелин *** Николов по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58;
Айхан *** Джелял и Анифе *** Джелял по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Етър” № 8;
Дарин *** Енчев по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Чая” № 8;
Руска *** Василева
и Кязим *** Халим по настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул. “Васил Левски” № 9. 

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по Закона за гражданската регистрация и по Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

 На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 29.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 861/28.09.2023 г. на Кмета на община Исперих 

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ.РАЗГРАД, ОБЩ.ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 43
:

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 43, е прекратено.

Това съобщение е обявено на 11.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Гюнайдън *** Ахмед с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Арда” № 59;
Айдън *** Исмаил с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Стара планина” № 21;
Ергин *** Дурмуш с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Любен Каравелов” № 14;
Али *** Али с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Стара планина” № 2;
Исмигюл *** Али с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Стара планина” № 2;
Афет *** Абтула с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Любен Каравелов” № 14;
Февзие *** Мехмед с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Любен Каравелов” № 14;
Шенол *** Мехмед с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Любен Каравелов” № 14;
Незиха *** Али с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Любен Каравелов” № 14.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за следното:

Заличавам адресните регистрации по настоящ адрес на Гюнайдън *** Ахмед ЕГН ***, Айдън *** Исмаил ЕГН ***, Ергин *** Дурмуш ЕГН ***, Мирослава *** Маринова ЕГН *** и Ейуб *** Бехчед ЕГН *** от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул.“Иван Вазов” № 17 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Заличавам адресните регистрации по настоящ адрес на Мария *** Първанова, ЕГН 7203135170 от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул.“Иван Вазов” № 28 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Заличавам адресните регистрации по настоящ адрес на лицата Бедиха *** Зелкиф ЕГН ***, Емине *** Максуд ЕГН ***, Рейхан *** Максуд ЕГН ***, Али *** Али ЕГН ***, Исмигюл *** Али ЕГН ***, Несрин *** Ахмед ЕГН ***, Невин *** Ахмед ЕГН ***, Айхан *** Ехлиман ЕГН ***, Йозлем *** Ехлиман ЕГН *** и Бора *** Рейхан ЕГН *** от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул.“Иван Вазов” № 50 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Заличавам адресните регистрации по настоящ адрес на лицата Афет *** Абтула ЕГН ***, Февзие *** Мехмед ЕГН ***, Шенол *** Мехмед ЕГН ***, Семра *** Махмуд ЕГН *** и Незиха *** Али ЕГН *** от адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Яким Груево, ул.“Мургаш” № 2 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 04.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Джунейт *** Неждет с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Струма” № 12

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за следното:

Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Джунейт *** Неждет с ЕГН *** от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Струма” № 12  (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Следва да подмените личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 04.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 802 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Ирина *** Рашкова - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Николай *** Александров - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Невин *** Гюлер - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Емил *** Фиданов - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Емилия *** Фиданова - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Мелисса *** Миленова - с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за следното:

Заличавам адресните регистрации по постоянен адрес на Ирина *** Рашкова с ЕГН ***, Николай *** Александров с ЕГН ***, Невин *** Гюлер с ЕГН ***, Емил *** Фиданов с ЕГН ***, Емилия *** Фиданова с ЕГН *** и Мелисса *** Миленова с ЕГН *** от адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 85 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Следва да подмените личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 04.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 801 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Юксел *** Ариф с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 и настоящ адрес Федерална република Германия и

Алтай Ариф с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 и настоящ адрес Федерална република Германия.

На основание чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за следното:

Юксел *** Ариф ЕГН *** и Алтай *** ЕГН *** от адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Следва да подмените личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 04.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение : Заповед № 800 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Надя *** Ангелова с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Филип *** Ангелов с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Фиданка *** Герчева с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Фидана *** Атай с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Мустафа *** Атай с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция и
Чънар *** Гакчъоглу с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 и настоящ адрес Р. Турция

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за следното:

Заличавам адресните регистрации по постоянен адрес на Надя *** Ангелова ЕГН ***, Филип *** Ангелов ЕГН ***, Фиданка *** Герчева ЕГН ***, Фидана *** Атай ЕГН ***, Мустафа *** Атай ЕГН *** и Чънар *** Гакчъоглу ЕГН *** от адрес обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. “Лудогорие” № 70 (съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето).

Следва да подмените личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 04.09.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение : Заповед № 799 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ.РАЗГРАД, ОБЩ.ИСПЕРИХ, С.ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 17:

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ.РАЗГРАД, ОБЩ.ИСПЕРИХ, С.ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 28:

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ.РАЗГРАД, ОБЩ.ИСПЕРИХ, С.ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 50:

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ.РАЗГРАД, ОБЩ.ИСПЕРИХ, С.ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “МУРГАШ” № 2:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане, с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на адресите обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 17, обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 28, обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 50 и обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Мургаш” № 2.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 22.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Приложение: Заповед № 763 от 22.08.2023 год. за определяне на комисия за извършване на проверка


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 43:

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане, с което на основание чл. 99б, ал. 1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 43.

На основание чл. 34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 22.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Приложение: Заповед № 762 от  22.08.2023 год. за определяне на комисия за извършване на проверка


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:
Ирина *** Рашкова - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Николай *** Александров - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Невин *** Гюлер - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Емил *** Фиданов - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Емилия *** Фиданова - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция;
Мелисса *** Миленова - с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85 и с настоящ адрес Р. Турция.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3757/16.08.23 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Шести септември” № 85.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. Васил Левски № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 
Това съобщение е обявено на 18.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Заповед комисия и уведомяване начало на АП


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:
Джунейт *** Неждет с постоянен и настоящ адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Струма” № 12

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3713/14.08.2023 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, с.Подайва, ул. “Струма” № 12.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения. 
Това съобщение е обявено на 16.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Заповед комисия и уведомяване начало на АП


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:
Надя *** Ангелова с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Филип *** Ангелов с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Фиданка *** Герчева с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Фидана *** Атай с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70 и настоящ адрес Р. Турция;
Мустафа *** Атай с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70 и настоящ адрес Р. Турция и
Чънар *** Гакчъоглу с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул.
Лудогорие № 70
и настоящ адрес Р. Турция.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3696/14.08.23 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ул. “Лудогорие” № 70.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. Васил Левски № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 
Това съобщение е обявено на 16.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Заповед комисия и уведомяване начало на АП


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:
Юксел *** Ариф с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 и настоящ адрес Федерална република Германия и Алтай Ариф с постоянен адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9 и настоящ адрес Федерална република Германия.

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3697/14.08.23 г., с което на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР и чл.140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрацията на гореупоменатите лица по постоянен адрес на адрес обл.Разград, общ.Исперих, гр.Исперих, ж.к. “Васил Априлов” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 9.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр.Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал.3, изр.1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения.
Заповед комисия и уведомяване начало на АП


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ПОДАЙВА, УЛ. “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” № 27

 На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам тези лица за това, че административното производство, образувано по писмен сигнал с вх. № К-3055/06.07.23 г. за нарушения при извършване на адресни регистрации на горепосочения адрес, е прекратено.

Това съобщение е обявено на 27.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “АНТОН СТРАШИМИРОВ” № 14;
- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 6;
- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ОПЪЛЧЕНСКА” № 2. 

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам тези лица за това, че административното производство, образувано по писмен сигнал с вх. № 94В-547-1/07.07.23 г. за нарушения при извършване на адресни регистрации на горепосочените адреси, е прекратено.

Това съобщение е обявено на 27.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДО ЛИЦЕТО:

Риза *** Али с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Исперих, ул. "Васил Тинчев" № 55 и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Белинци, ул. "Тракия" № 3;
На основание чл. 26, във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатото лице за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № К-3345/24.07.2023 г., за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на горепосоченото лице от адрес обл. Разград, гр. Исперих, ул. "Васил Тинчев" № 55.
На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатото лице има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация — Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. ”Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си прави бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.
На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатото лице може да изразява становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му.
На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатото лице може да прави писмени искания и възражения.
Това съобщение е обявено на 26.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Сузана *** Емилова с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

Евгения *** Рачева с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

Цветалин *** Николов с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

Прекратявам административно производство, започнало с искане вх. № 94Н-1417-1/06.07.23 г.

Това съобщение е обявено на 13.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Дата на публикуване: 13.07.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “АНТОН СТРАШИМИРОВ” № 14;
- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” № 6;
- ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ЯКИМ ГРУЕВО, УЛ. “ОПЪЛЧЕНСКА” № 2.

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам тези лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № 94В-547-1/07.07.23 г. за нарушения при извършване на адресни регистрации на горепосочените адреси.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК лицата, регистрирани на тези адреси, имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК лицата, регистрирани на тези адреси, могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК лицата, регистрирани на тези адреси, могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 10.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Дата на публикуване: 10.07.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Сузана *** Емилова с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

Евгения *** Рачева с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

Цветалин *** Николов с постоянен адрес *** и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № 94Н-1417-1/06.07.23 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес на горепосочените лица от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58.

На основание чл.34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 10.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.
Дата на публикуване: 10.07.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА АДРЕС ОБЛ. РАЗГРАД, ОБЩ. ИСПЕРИХ, С. ПОДАЙВА, УЛ. “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” № 27

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № К-3055/06.07.23 г. за заличаване на адресна регистрация от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Панайот Волов” № 27.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК тези лица, че имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл.34, ал.3, изр.2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 10.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
Дата на публикуване: 10.07.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

Фетие *** Ахмед с ЕГН *** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Гео Милев” № 1
Левент *** Мустафа с ЕГН *** с постоянен адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Гео Милев” № 1

На основание чл. 26 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпило искане с вх. № К-3054/06.07.23 г. за заличаване на адресна регистрация на горепосочените лица от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, ул. “Гео Милев” № 1.

На основание чл. 34, ал.1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация – Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. “Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения. 

Това съобщение е обявено на 10.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал.10 от АПК.
Дата на публикуване: 10.07.2023 год.


ЗАПОВЕД (обезличено копие)
№ 584 от 03.07.2023 год.

След като се запознах със съдържанието на протокола, съставен на основание чл.99б, ал.2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) от комисията, назначена с моя заповед № 557/22.06.2023 г., за извършена проверка на основание чл.99б, ал.1 от ЗГР въз основа писмо вх. № 09-02-1/19.06.23 г. от областния управител на област Разград, с което ми е препратено искане, направено на основание чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) от Назике Сюлейман Ахмед, намерих за установено следното:
[…]
В хода на това административно производство бяха предприети всички необходими и допустими от закона действия лицата Хасан *** и Угур *** да бъдат уведомени за образуваното административно производство – както по реда на чл.18а, ал.8, т.1 респ. ал.9 от АПК, така и по реда на чл.18а. ал.10 от АПК.

В хода на административното производство не са постъпили обяснения и възражения от заинтересовани граждани и/или организации.

С оглед гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.92, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и при спазване на чл.35 от Административно-процесуалния кодекс

З А П О В Я Д В А М :

Заличавам адресните регистрации по настоящ адрес на Хасан *** с ЕГН *** и Угур *** с ЕГН *** от адрес с. Яким Груево, ул. “Иван Вазов” № 58.

За автоматизираното заличаване на адресните регистрации да бъде изпратена по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез използване приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението /Национална база данни “Население”/.

Копие от тази заповед да бъде изпратено на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, чиито адресни регистрации са заличени, да бъдат уведомени писмено за извършеното заличаване. Уведомяването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1, пр.2 от АПК – чрез изпращане на писмено уведомление по постоянен адрес, респ. по реда на чл.18а, ал.9 от АПК - когато лицето не може да бъде намерено на постоянния си адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването да бъде извършено чрез залепване на уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея; когато има достъп до пощенската кутия, съобщението да бъде пуснато и в нея, като в съобщението да бъде посочено, че уведомлението за извършеното заличаване е оставено в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Исперих на адрес гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 70 и може да бъде получено в едноседмичен срок. В последния случай уведомлението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му. Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.8, т.1, пр.2 от АПК, респ. по реда на чл.18а, ал.9 от АПК, уведомяването да бъде извършено по реда на чл.18а, ал.10 от АПК, като копие от тази заповед да бъде поставено на таблото за обявления в Общинска администрация – Исперих, на интернет страницата на Общинска администрация – Исперих и на таблото за обявления в кметство с. Яким Груево при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), за срок, не по-кратък от 7 /седем/ дни, след изтичането на който уведомлението се смята за връчено.

Заповедта да бъде доведена до знанието на ***.

Заповедта да бъде доведена до знанието на експертите в Центъра за административно обслужване и експертите по информационни технологии при Общинска администрация – Исперих, както и до знанието на кмета на кметство с. Яким Груево за изпълнение.

Довеждането до знание за изпълнение да бъде удостоверено с подпис на уведомения в нарочен абонатен лист, а изпълнението да бъде удостоверено в съответни протоколи.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция “АИООП” при  община Исперих.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Разград.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих
Дата на публикуване: 06.07.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДО ЛИЦАТА:

Зейниш *** Мехмед с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Разград, ул. "Костур" № 22Б, ет. 3, ап. 25 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" № 4;

Селим *** Мехмед с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Разград, ул. "Костур" № 22Б, ет. 3, ап. 25 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" № 4;

Сечкин *** Кадир с ЕГН ********** с постоянен адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, ул. "Втора" № 22 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" № 4;

Шенгюл *** Кадир с ЕГН ********** с постоянен адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. "Христо Ботев" № 83 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" № 4;

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № 09-02-2/22.06.2023 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес на горепосочените лица от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" № 4.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация  Исперих на адрес: гр. Исперих, п.к. 7400, ул. "Васил Левски" № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 22.06.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДО ЛИЦАТА:

Хасан *** Ахмед с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. Исперих, ул. "Янтра" № 5 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Иван Вазов" № 58;

Угур *** с ЕГН ********** с постоянен адрес: обл. Силистра, общ. Ситово, с. Любен, ул. "Пета" № 1 и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Иван Вазов" № 58.

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомявам гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № 09-02-1/19.06.2023 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес на горепосочените лица от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Иван Вазов" № 58.
На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация  Исперих на адрес: гр. Исперих, п.к. 7400, ул. "Васил Левски" № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 1 от АПК гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им.

На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от АПК гореупоменатите лица могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 22.06.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.


АРХИВНИ:

ЗАПОВЕД
№ 822 от 22.11.2022 год.

(обезличено копие)

След като взех предвид постъпил писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград, влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г., и след като се запознах с протокола на комисията, извършила на основание моя заповед № 779/03.11.2022 г. проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация, намерих за установено следното:

С оглед гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и при спазване на чл. 35 от Административно-процесуалния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

Заличавам адресните регистрации по постоянен адрес на Сурай *** Ахмед с ЕГН 77********, Ерджин *** Ангелов с ЕГН 11******** и Ерай *** Ангелов с ЕГН 13******** от адрес с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14.

За автоматизираното заличаване на адресните регистрации да бъде изпратена по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград на Главна дирекция ”Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез използване приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението /Национална база данни ”Население”/.

Копие от тази заповед да бъде изпратено на Главна дирекция ”Гражданска регистрация и административно обслужване” чрез териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. Разград.

На основание чл.140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, чиито адресни регистрации са заличени, да бъдат уведомени за извършеното заличаване и за необходимостта от подмяна на личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването, на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР. Уведомяването да бъде извършено, като копие от тази заповед да бъде поставено на таблото за обявления в Общинска администрация - Исперих и на интернет страницата на Общинска администрация - Исперих, на таблото за обявления в кметство с. Яким Груево, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). С оглед полагане на всички усилия за довеждане тази заповед до знанието на лицата, чиито адресни регистрации са заличени, копие от заповедта да бъде поставено също и на видно място на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 входна/дворна врата, градинско/дворно ограждение, дърво, електрически стълб или др., при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта да бъде доведена до знанието на ***.

Заповедта да бъде доведена до знанието на експертите в Центъра за административно обслужване и експертите по информационни технологии при Общинска администрация - Исперих, както и до знанието на кмета на кметство с. Яким Груево за изпълнение.

Довеждането до знание за изпълнение да бъде удостоверено с подпис на уведомения в нарочен абонатен лист, а изпълнението да бъде удостоверено в съответни протоколи.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция ”АИООП” при община Исперих.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Разград.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих
Дата на публикуване: 23.11.2022 год.


ЗАПОВЕД
№ 796 от 11.11.2022 год.

(обезличено копие)

На основание чл. 44, ал. 2, във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 21 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, след като се запознах със заявление вх. № К-5749/10.11.2022 г. за заличаване на адресна регистрация от адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. "Иван Вазов" № 14 на лицата Сурай *** Ахмед, Ерджин *** Ангелов и Ерай *** Ангелов [ ... ]
Като взех предвид, че е налице висящо административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г.  от ОД на МВР - гр. Разград и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград /влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г./ за извършване на проверка по реда на чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация намерих, че са налице основанията на чл. 32 от Административно-процесуалния кодекс за свързване на административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД на МВР - гр. Разград, с административно производство, образувано със заявление вх. № К-5749/10.11.2022 г., подадено от ***, тъй като и по двете посочени административни производства правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и компетентен да се произнесе е един и същ административен орган.
Поради гореизложеното

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъдат свързани административно производство, образувано по заявление с вх. № К-5749/10.11.2022 г. от *** и административно производство, образувано по писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД на МВР - гр. Разград, на основание чл. 32 от Административно-процесуалния кодекс, ***.
На основание чл. 34, ал. 1 от АПК *** има право да преглежда документите по преписката в сградата на Общинска администрация - гр. Исперих на адрес гр. Исперих, пк 7400, ул. "Васил Левски" № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в срок до 3 /три/ дни от уведомяването *** може да изрази становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, може да прави писмени искания и възражения.
Контролът по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих
Дата на публикуване: 14.11.2022 год.


ЗАПОВЕД
№ 779 от 03.11.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, след като взех предвид постъпил писмен сигнал вх. № К-3157/12.07.22 г. и Решение № 165/01.11.2022 г. по административно дело № 189/2022 г. по описа на Административен съд - Разград, влязло в сила на 01.11.2022 г., достигнало до знанието ми на 02.11.2022 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация, в следния състав:

  1. *** - Началник на отдел ”ТСУ” при Община Исперих;
  2. *** - мл. експерт ”ГРАО” при Община Исперих;

3. *** - Ръководител ТЗ ”ГРАО” Разград;
4. *** - Директор на Дирекция ”АКРРДС” при Областна администрация Разград;  
5. *** - ст. юрисконсулт в Дирекция ”АКРРДС” при Областна администрация Разград;
6. *** - полицейски инспектор при РУ МВР Исперих.

Възлагам на комисията да извърши проверка на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” №14 и да установи извършено ли е нарушение на чл. 92 или на чл.99а от Закона за гражданската регистрация от страна на Сурай *** Ахмед с ЕГН 77******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14, Ерджин *** Ангелов с ЕГН 11******** С постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 и Ерай *** Ангелов с ЕГН 13********.

Комисията да извърши проверката в седемдневен срок от издаването на тази заповед, като за резултатите от проверката да състави протокол.

Копие от тази заповед да бъде поставена на таблото за обявления в Общинска администрация - Исперих и на интернет страницата на Общинска администрация Исперих, както и на таблото за обявления в кметство с. Яким Груево, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

С оглед полагане на всички усилия за довеждане до знанието на заинтересованите лица за назначената комисия по чл.99б от ЗГР, заповедта да бъде поставена също и на видно място на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 - входна/дворна врата, градинско/дворно ограждение, дърво, електрически стълб или др., при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Заповедта да бъде доведена до знанието на членовете на комисията, на експертите в Центъра за административно обслужване и експертите по информационни технологии при Общинска администрация - Исперих, както и до знанието на кмета на кметство с. Яким Груево за изпълнение.

Довеждането до знание за изпълнение да бъде удостоверено с подпис на уведомения в нарочен абонатен лист, а изпълнението да бъде удостоверено в съответни протоколи.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция ”АИООП” при община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

Дата на публикуване: 04.11.2022 год.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДО ЛИЦАТА:

Сурай ******** Ахмед с ЕГН 77******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14;

Ерджин Наз ******** Ангелов с ЕГН 11******** с постоянен и настоящ адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14;

Ерай ******** Ангелов с ЕГН 13******** по постоянен и настоящ адрес: обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14

На основание чл. 26, във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореупоменатите лица за това, че в Община Исперих е постъпил писмен сигнал с вх. № К-3157/12.07.2022 г. от ОД МВР - Разград за заличаване на адресна регистрация на адрес обл. Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево, ул. ”Иван Вазов” № 14 на тези лица.

На основание чл. З4, ал. 1 от АПК гореупоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация Исперих на адрес гр. Исперих, п.к. 7400, ул. ”Васил Левски” № 70 в Центъра за административно обслужване във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореупоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 04.11.2022 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.

Дата на публикуване: 04.11.2022 год.