ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Откриване на строителна площадка по проект “Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих“


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.
Дата на публикуване: 12.12.2023 год.


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ,

ПРОВЕДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BGBG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

 • По проект “Обновяване на зона за обществен отдих в градския парк на гр. Исперих”

 
Пазарно проучване Доставка и монтаж на оборудване за детска площадка
Пазарно проучване Консултантска услуга по подготовка на проектно предложение и АРП 

Дата на публикуване: 13.06.2023 год.


Програма за енергийна ефективност на Община Исперих 2023-2027
Дата на публикуване: 11.05.2023 год.


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ,

ПРОВЕДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BGBG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

 • По проект “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 4-ри населени места на община Исперих (Исперих, Драгомъж, Бърдоква, Конево)”
   

Пазарно проучване СМР
Пазарно проучване Строителен надзор
Пазарно проучване Консултантска услуга по подготовка на АРП

Дата на публикуване: 09.05.2023 год.


Пореден проект, насочен към подобряване на социалните услуги, предоставяни на деца в община Исперих.

Община Исперих реализира поредния проект, насочен към подобряване на социалните услуги, предоставяни на деца.
Проект „Модернизиране и ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТДБУ-1 и ЦНСТДБУ-2 в КСУДС „ Лудогорие “– гр.Исперих“ цели:

1.  Осигуряване на по-добри условия, близки до семейните на децата и младежите в Комплекс  за социални услуги на деца и семейства ,,Лудогорие“, гр.Исперих чрез ремонтиране и модернизиране на тоалетни и бани на ЦНСТДБУ-1 и ЦНСТДБУ-2

2. Подобряване на достъпността, качеството и ефективността на предоставяните услуги в съответствие със стандартите за качество за предоставяне на социални  услуги.

3.  Подкрепа за представителите на целевите групи, задоволявайки  индивидуалните  им потребности и обезпечаване на техните нужди за справяне  с трудностите, свързани с тяхната реинтеграция.

ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2 са социални услуги от резидентен тип, които осигуряват жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя комплекс от услуги, съобразени с индивидуалните потребности на децата. Насочени са към развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.

С реализирането на проекта ще се осигурят удобни, чисти и модерни санитарни помещения, каквито имат децата, растящи в семейна среда, ще се подобрят и хигиенните навици на настанените деца в двете услуги.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд  „Социална закрила“, компонент 1 „Придобиване на дълготрайни  активи, текущо поддържане на материална база и изграждане  на нова, реконструкция  и модернизация на съществуваща  материална база за предоставяне  на социални услуги“ и е на стойност 33544,94 лв. с ДДС, от които 30190,45 лв. от ФСЗ и 3354,49 лв. собствено участие.
Дата на публикуване: 30.11.2022 год.


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ,
ПРОВЕДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО 3-ТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Пазарно проучване – СМР;
Пазарно проучване – строителен надзор;
Пазарно проучване – оборудване за фитнес зала;
Пазарно проучване – Консултантска услуга.
Дата на публикуване: 27.09.2022 год.


Краткосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2025


Документи от публично обсъждане на проектни идеи по Схема за малки инфраструктурни проекти, Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих

- Протокол от публично обсъждане за избор на проектни идеи;
- Протокол от среща на група граждани от гр. Исперих за подготовка на проектна идея;
- Протокол от среща на инициативни граждани от Исперих;
- Протокол от среща на жители от с. Драгомъж, общ. Исперих;
Протокол от среща на жители от с. Конево, общ. Исперих;
Протокол от събрание на група жители на с. Бърдоква, общ. Исперих.
Дата на публикуване: 16.03.2022 год.


Процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи

Община Исперих обявява процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи от граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих.

Предложенията ще се приемат в деловодството на администрацията, в срок до 14.02.2022 г. вкл., след което ще се организира обществено обсъждане. Одобрените проектни идеи могат да бъдат включени в общ проект, с който Община Исперих ще кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих - Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”.

>>> Образец на списък на доброволците;
>>> Образец на формуляр;
>>> Примерен протокол;
Дата на публикуване: 07.02.2022 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2020 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2019 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2018 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2017 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2016 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Исперих за 2015 год.

Дата на публикуване: 09.06.2021 год.


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ,

ПРОВЕДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО 2-РИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Пазарно проучване - Авторски надзор:
- Оферта авторски надзор;
- Покана авторски надзор зелени площи;
- Решение авторски надзор.

Пазарно проучване - Обзавеждане и оборудване на читалища:
- Образец оферта оборудване;
- Технически спецификации (*.xls);
- Покана оферта оборудване и обзавеждане;
- Оферти обзавеждане и оборудване;
- Решение оборудване читалища.

Пазарно проучване - СМР:
- Запитване СМР (*.rar);
- Оферти СМР Зелени площи (*.rar);
- Оферти СМР Пазар (*.rar);
- Оферти СМР Читалища (*.rar);
- Решение СМР Пазар;
- Решение СМР Площи села;
- Решение СМР Читалища.

Пазарно проучване - Строителен надзор:
- Покана оферти Строителен надзор;
- Оферти строителен надзор;
- Решение Строителен надзор - пазар;
- Решение Строителен надзор - площи села.

Пазарно проучване - Консултантска услуга:
- Покани Консултантска услуга;
- Оферти Консултантска услуга;
- Решение Консултантска услуга подготовка;
- Решение Консултантска услуга управление.


Документи от публично обсъждане на проектни идеи по Схема за малки инфраструктурни проекти, Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих

- Проектни идеи - *.rar;
- Протокол от публично обсъждане;
- Списъци на доброволци от населените места.

Дата на публикуване: 15.02.2021 год.


Приключиха строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“

       На 05.11.2020 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа приключиха строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“. Проектът се изпълни с безвъзмездна финансова помощ, получена по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01 с ДФ “Земеделие” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“

       С одобрената безвъзмездна финансова помощ  в размер на 1 155 224,48 лв. без ДДС в рамките на проекта бяха извършени следните строителни дейности:

 • Реконструкция и рехабилитация на тротоари по ул. „Хан Аспарух“ – 3881 кв.м
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ – 773,74 м
 • Реконструкция и рехабилитация на част от ул. „Хр. Ботев“ – 580 м
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Искър“ – 1005,97 м

        Изпълнител на строително-ремонтните работи беше Дружество по ЗЗД „Пътстрой“ със седалище в гр. Разград, представлявано от Георги Изворов.

        Строителният надзор беше упражняван от „Ареа Проект“ ЕООД, гр.Разград, представлявано от инж. Светла Христова.

        Изпълнител на авторския надзор беше „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр.Шумен, представлявано от инж. Диян Златев.

        Управлението и отчитането на дейностите по проекта беше възложено на консултантска фирма „ИНСЕКО“ ЕООД, гр.София с управител Ивайло Андреев.

        Всички дейности бяха изпълнени в срок, съгласно планирания график.

        Качеството на инфраструктурата в селските райони е от особена важност за задържане на населението и за създаването на възможности за заетост, за осигуряване на бърза, удобна и безопасна връзка, намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия в общината, подобряване естетическия облик на населените места,

        Качествената инфраструктура благоприятства и насърчава интереса на туристите към туристическите обекти, намиращи се на територията на общината, което неминуемо рефлектира върху развитието на малкия и средния бизнес в района, респективно върху демографското състояние, качеството на живот, жизнената среда, увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.

Информацията в */pdf формат можете да видите тук.


АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми граждани на Община Исперих,

Прилагайки Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие в България, община Исперих започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на общината е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се разработва и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.

Обръщаме се към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана, за да се гарантира неговото качество и ефективност. Моля, за целта, да попълните настоящата анкетна карта. При проявен интерес по темата можете да се включите и в следващите обществени обсъждания на плана. За целта можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.

Благодарим Ви за отделеното време!

Анкетна карта за изработване на план  за интегрирано развитие на община Исперих.


Във връзка с подготовката на проектни предложения и кандидатстването на Община Исперих  по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  „ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА“, за целите на обосновките към проектите, бяха поискани статистически данни за броя на населението в община Исперих по населени места от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Разград“, които прилагаме за информация на интересуващите се.
Население към 31.12. на съответната година в община Исперих по населени места и възраст (*.pdf)
Дата на публикуване: 17.06.2020 год.


Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2017-2022 год.
Дата на публикуване: 05.06.2020 год.


ПЪРВА КОПКА ДАДЕ СТАРТ НА РЕМОНТА НА ТРИ УЛИЦИ В ГРАД ИСПЕРИХ

Първа копка

Със символична първа копка на ул. „Хан Аспарух“ започна изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Исперих, община Исперих“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“.

Договорът за отпускане на безвъзмездната финансова помощ с ДФ “Земеделие” беше подписан на 08.05.2019 г.

Одобрената финансова помощ е в размер на 1 173 325,83 лв. без ДДС.

В рамките на проекта цялостно ще бъдат асфалтирани три от най-компрометираните улични настилки в града – ул. „Хан Аспарух“ /от автогарата до магазин Пацони/, ул. „Христо Ботев“ /от кръстовището с ул. „Мургаш“ до ул. „Лудогорие“/ и ул. „Искър“, която минава пред магазин „Пацони“. По ул. „Хан Аспарух“ ще бъдат подменени бордюрите и тротоарите, нови бордюри ще бъдат положени и по другите две улици:

 • Реконструкция и рехабилитация на тротоари по ул. „Хан Аспарух“
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ – 774 м
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хр. Ботев“ – 1006 м
 • Реконструкция и рехабилитация на ул. „Искър“ – 1505 м

За Изпълнител на строително-ремонтните работи е избрано Дружество по ЗЗД „Пътстрой“ със седалище гр. Разград, представлявано от Георги Изворов. Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца.

Повече информация можете да намерите на следния линк: http://isperih.bg/bg/node/1345


Краткосрочна програма на Община Исперих за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2018 - 2021 год. (*.pdf)
(Настоящата програма е приета с решение № 743 от 26.09.2019 год. на ОбС - Исперих)

Дългосрочна програма на Община Исперих за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 - 2024 год. (*.pdf)