Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На 28.10.2021 г. редовно заседание на Общински съвет Исперих.


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянната комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси" и Постоянната комисия по "Младежта, спорта и туризма" при Общински съвет Исперих

На 22.10.2021 год. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянните комисии ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1.

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"

Христо АРГИЛОВ
Председател на ПК по "Младежта, спорта и туризма"


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура и духовни дейности" и Постоянната комисия по "Здравеопазване и социални дейности" при Общински съвет Исперих

На 22.10.2021 год. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянните комисии ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1.

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура и духовни дейности"

Д-р Ферай АХМЕДОВА
Председател на Постоянната комисия по "Здравеопазване и социални дейности"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" при Общински съвет Исперих

На 22.10.2021 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г.
Приложение: Становище към докладната записка

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2021 г. до  30.09.2021 г.
Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от "МБАЛ – Исперих" ЕООД

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 13 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" при Общински съвет Исперих

На 22.10.2021 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 13 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.
Приложение: Становище към докладната записка.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти в с.Свещари от земеделски  в горски територии.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от "МБАЛ – Исперих" ЕООД

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43  за обект: „Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, през поземлени имоти общинска собственост или стопанисвани от общината.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна  предназначението на застроен поземлен имот II-109 в квартал 6 по регулационния план на  с. Къпиновци, община Исперих.

Дамян МИЛЕВ
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори" при Общински съвет Исперих

На 22.10.2021 год. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43  за обект: „Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, през поземлени имоти общинска собственост или стопанисвани от общината.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от "МБАЛ – Исперих" ЕООД

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти в с.Свещари от земеделски  в горски територии.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна  предназначението на застроен поземлен имот II-109 в квартал 6 по регулационния план на  с. Къпиновци, община Исперих.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.
Приложение: Становище към докладната записка.

Зейти ФЕРАИМ
Председател на Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори"