Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих  на 28.07.2021 г. /сряда/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Даване на съгласие за кандидатстване към Министерството на културата, в качеството му на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. с проектно предложение „Ревитализиране на обекти за представяне на културно историческото наследство на община Исперих“ и осигуряване на оборотни средства по проекта.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Исперих.
Приложения:
- Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Исперих;
- Докладна записка за съгласуване;
- Мотиви към проект;
- Писмо за публикуване на обявление;
- Обява за публично обсъждане;
- Справка за постъпили предложения и становища.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
- Приложение № 1 - Актуализация на капиталовите разходи.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот с планоснимачен № 1.12 за който е образуван УПИ ІІ-12 в квартал 17 по регулационния план на с. Йонково, общ.Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 381 в квартал 45 по плана на с. Подайва, община Исперих, област Разград.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Подайва, община Исперих, област Разград.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот XVІ-402 в квартал 11 по регулационния план на с. Тодорово, общ. Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и СНЦ „Танцов клуб Ахинора“  за наем на помещение в гр. Исперих, ул. „Александър Стамболийски“.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне под наем чрез публичен търг на терени общинска собственост за поставяне на временни преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ в гр. Исперих, с. Вазово, с. Лудогорци и с. Подайва.

13. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за периода 2021-2022 г. и Годишен план за изпълнение на Стратегията за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за периода 2021-2022 г.;
- Годишен план за изпълнение на Стратегията за 2021 г.;

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

15. Разни.

Заседанието е неприсъствено за граждани.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих

 

 

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот с планоснимачен № 1.12 за който е образуван УПИ ІІ-12 в квартал 17 по регулационния план на с. Йонково, общ.Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 381 в квартал 45 по плана на с. Подайва, община Исперих, област Разград.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Подайва, община Исперих, област Разград.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот XVІ-402 в квартал 11 по регулационния план на с. Тодорово, общ. Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

5.  Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и СНЦ „Танцов клуб Ахинора“  за наем на помещение в гр. Исперих, ул. „Александър Стамболийски“.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне под наем чрез публичен търг на терени общинска собственост за поставяне на временни преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ в гр. Исперих, с. Вазово, с. Лудогорци и с. Подайва.

Зейти ФЕРАИМ
Председател на Постоянната комисия по "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД" при Общински съвет Исперих

На 23.07.2021 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия по "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Предоставяне под наем чрез публичен търг на терени общинска собственост за поставяне на временни преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ в гр. Исперих, с. Вазово, с. Лудогорци и с. Подайва.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и СНЦ „Танцов клуб Ахинора“  за наем на помещение в гр. Исперих, ул. „Александър Стамболийски“.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих.

4.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Даване на съгласие за кандидатстване към Министерството на културата, в качеството му на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. с проектно предложение „Ревитализиране на обекти за представяне на културно историческото наследство на община Исперих“ и осигуряване на оборотни средства по проекта.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот с планоснимачен № 1.12 за който е образуван УПИ ІІ-12 в квартал 17 по регулационния план на с. Йонково, общ.Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 381 в квартал 45 по плана на с. Подайва, община Исперих, област Разград.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Подайва, община Исперих, област Разград.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот XVІ-402 в квартал 11 по регулационния план на с. Тодорово, общ. Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

10. 

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
- Приложение № 1 - Актуализация на капиталовите разходи.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.

Дамян МИЛЕВ
Председател на Постоянната комисия по "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ" при Общински съвет Исперих

На 23.07.2021 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия по "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Исперих.
Приложения:
- Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Исперих;
- Докладна записка за съгласуване;
- Мотиви към проект;
- Писмо за публикуване на обявление;
- Обява за публично обсъждане;
- Справка за постъпили предложения и становища.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г.
- Приложение № 1 - Актуализация на капиталовите разходи.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Даване на съгласие за кандидатстване към Министерството на културата, в качеството му на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. с проектно предложение „Ревитализиране на обекти за представяне на културно историческото наследство на община Исперих“ и осигуряване на оборотни средства по проекта.

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" при Общински съвет Исперих

На 23.07.2021 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД.

Д-р Ферай АХМЕДОВА
Председател на Постоянната комисия по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"