Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по "Финанси и бюджет"

Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове:
1. Билгин Мустафа Билял
2. Бейти Кямил Руфат
3. Дамян Василев Милев
4. Христо Йорданов Аргилов
5. Сали Баки Назиф
6. Зейти Фераим Мехмед


Постоянна комисия по "Законност и обществен ред"

Председател: Дамян Василев Милев
Членове:
1. Фикрет Фикрет Хамид
2. Бейти Кямил Руфад
3. Ахмед Юмер Хакъ
4. Росица Цветанова Митева 
5. Хамди Нурула Нурула
6. Нехрин Исуф Яшар


Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални дейности"

Председател: д-р Ферай Ахмедова Сабит
Членове
1. Шенгюл Ибрахим Юсуф
2. Ерол Акиф Юмер
3. Екатерина Великова Димитрова
4. Севгин Джеват Халил
5. Енис Тунджер Али
6. Гюнел Адем Мюсреф


Постоянна комисия по "Образование, култура и духовни дейности"

Председател: Екатерина Великова Димитрова
Членове:
1. Шенгюл Ибрахим Юсуф
2. Нежда Неджат Саар
3. Сали Баки Назиф
4. Сибел Нермин Джелил
5. Севгин Джеват Халил
6. Фикрет Фикрет Хамид


Постоянна комисия по "Младежта, спорта и туризма"

Председател: Христо Йорданов Аргилов
Членове:
1. Танер Сали Закир
2. Емин Шабан Емин
3. Айдън Исмаил Хюсеин
4. Фикрет Фикрет Хамид
5. Юнуз Ахмед Хаккъ
6. Турхан Исмаил Ибрям


Постоянна комисия по "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"

Председател: Хамди Нурула Нурула
Членове:
1. Нехрин Исуф Яшар
2. Нежда Неджат Саар
3. Танер Сали Закир
4. Даниел Димитров Йорданов
5. Юнуз Ахмед Хаккъ
6. Турхан Исмаил Ибрям


Постоянна комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"

Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
1. Ридван Хабил Джелил
2. Мустафа Закир Рашид
3. Емин Шабан Емин
4. Христо Йорданов Аргилов


Постоянна комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори"

Председател: Зейти Фераим Мехмед
Членове:
1. Билгин Мустафа Билял
2. Ридван Хабил Джелил
3. Дамян Василев Милев
4. Мустафа Закир Рашид
5. Енис Тунджер Али
6. Росица Цветанова Митева