Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по "Финанси и бюджет"

Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове:
1. Билгин Мустафа Билял
2. Тургай Назиф Нури
3. Дамян Василев Милев
4. Христо Йорданов Аргилов
5. Сали Баки Назиф
6. Зейти Фераим Мехмед


Постоянна комисия по "Законност и обществен ред"

Председател: Дамян Василев Милев
Членове:
1. Фикрет Фикрет Хамид
2. Тургай Назиф Нури
3. Ахмед Юмер Хакъ
4. Росица Цветанова Митева 
5. Илмаз Хайри Хюсмен
6. Нехрин Исуф Яшар


Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални дейности"

Председател: д-р Ферай Ахмедова Сабит
Членове
1. Шенгюл Ибрахим Юсуф
2. Ерол Акиф Юмер
3. Екатерина Великова Димитрова
4. Севгин Джеват Халил
5. Енис Тунджер Али
6. Гюнел Адем Мюсреф


Постоянна комисия по "Образование, култура и духовни дейности"

Председател: Екатерина Великова Димитрова
Членове:
1. Шенгюл Ибрахим Юсуф
2. Нежда Неджат Саар
3. Сали Баки Назиф
4. Сибел Нермин Джелил
5. Севгин Джеват Халил
6. Фикрет Фикрет Хамид


Постоянна комисия по "Младежта, спорта и туризма"

Председател: Христо Йорданов Аргилов
Членове:
1. Емин Шабан Емин
2. Айдън Исмаил Хюсеин
3. Фикрет Фикрет Хамид
4. Юнуз Ахмед Хаккъ
5. Турхан Исмаил Ибрям


Постоянна комисия по "Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"

Председател: Илмаз Хайри Хюсмен
Членове:
1. Нехрин Исуф Яшар
2. Нежда Неджат Саар
3. Даниел Димитров Йорданов
4. Юнуз Ахмед Хаккъ
5. Турхан Исмаил Ибрям


Постоянна комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"

Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
1. Ридван Хабил Джелил
2. Орхан Кабил Мехмед
3. Емин Шабан Емин
4. Христо Йорданов Аргилов


Постоянна комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори"

Председател: Зейти Фераим Мехмед
Членове:
1. Билгин Мустафа Билял
2. Ридван Хабил Джелил
3. Дамян Василев Милев
4. Орхан Кабил Мехмед
5. Енис Тунджер Али
6. Росица Цветанова Митева