Приети програми

Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2024 год.

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на представени читалищни програми за развитие.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2024 година

Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 год. включва: 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба. 2. Описание на имотите, на които ще се учредят вещни права. 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем. 4. Прогноза за необходимите разходи.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

ПРОГРАМА
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

...............................

Пълният текст на Програмата можете да видите в прикачения файл.

План-програма за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

План програма
за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

............................

Пълният текст на План-програмата можете да видите в прикачения файл (*.pdf)

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2021-2025 г.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2021-2025 г.