Приети програми

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

ПРОГРАМА
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 год.

...............................

Пълният текст на Програмата можете да видите в прикачения файл.

План-програма за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

План програма
за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих

............................

Пълният текст на План-програмата можете да видите в прикачения файл (*.pdf)

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2018-2022 г.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2018-2022 г.