Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2018-2022 г.

Общински съвет Исперих

Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Исперих 2018 - 2022 г.

(Програмата е приета с решение № 534 от протокол № 48 от сесия на Общински съвет Исперих, проведена  на 31.05.2018 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ВЪВЕДЕНИЕ
ІІ . ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
ІV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА
V. МЕТОДОЛОГИЯ
VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
VII. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
VIII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2018-2022 г.

По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното третиране на животните и съвременния облик на гр. Исперих и останалите населени места от общината.

Разработването и прилагането на Програмата се налага и от това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични). Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение.

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата за овладяване на безстопанствените кучета на територията на общината е извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини.

Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа цел, подцели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Генерална стратегическа цел

„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се изтеглят и настанят в приют.“

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се разработва следващото ниво - подцели. Най-общо казано, те определят конкретните и специфични резултати/промени в Общината. Формулираните по-долу цели са базирани  върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните подцели.

Подцели:

1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета.
2. Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популация съгласно разпоредбите на действащото законодателство.
3. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.
4. Повишаване информираността и културата на хората при отглеждането на кучета - домашни любимци.

Задачи:

 Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".
 Контрол върху отглеждането на домашни кучета.
 Повишаване на чистотата на градската среда.
 Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за защита на животните.
 Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета в междублоковите пространства, което допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност.

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

1. Закон за защита на животните.
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.
3. Закона за здравето
4. Становище на Световната Здравна Организация.
5. Европейската конвенция за защита на животните.
6. Международна практика.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета както в населените, така и извън населените територии. Новоприетият Закон за защита на животните в глава V чл. 40 - чл. 56, глава VІ, чл. 57, чл. 61 урежда механизмите за осъществяване на общинските програми за овладяване популациите на безстопанствените кучета, регламентира изпълнението и контрола от страна на местната власт.

Основна теза в закона е хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености. Съгласно Закона за защита на животните, органите на изпълнителната и местната власт, съвместно с неправителствените организации, изготвят и прилагат програми за защита на животните. Същите трябва да бъдат съобразени със Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагането му (ПМС №118 от 27.06.2000) и Закона за здравето.

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА

През последните няколко години видимо нараства броят на безстопанствените кучета, което води до здравни рискове за гражданите, както и създаване на дискомфорт в обществото на територията на община Исперих.

За да се реши проблема с бездомните кучета трябва да се следват комплексните мерки, определени от Световната здравна организация.

- строг контрол върху търговията, отглеждането и размножаването на домашни кучета;
- кастрация и връщане по места на социализираните кучета, които се поемат за угрижване от страна на граждани, организации и общини.
Изчислено е, че при правилно приложение на посочените мерки в зависимост от числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в периода от 3 до 5 години.

1. Описание на проблема

Големият брой безстопанствени кучета води до:

- пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;
- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;
- много хора се страхуват от кучета;
- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;
- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;
- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;
- неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение;
- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

2. Причини за възникване на проблема

- Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета.
- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема.
- Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.
- Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги изоставят.
- Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените животни.
- Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета.
- Липса на финансов ресурс за справяне с проблема.

Една от главните причини за увеличаване и поддържане на популацията на безстопанствените кучета е липсата на контрол над домашните такива, особено когато са в период на разгонване. Тогава често разгонените кучета избягват от дома си и се загубват. Заедно с други кучета, изоставени от строежи или изхвърлени малки от стопани, формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална според естествените природни закони.

3. Популация на безстопанствените кучета

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, ражда два пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на средата раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравняват, което означава, че броят им не се увеличава.

Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета- новородени или мигриращи. Т.е ще се наблюдава временно намаляване броя на уличните кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.

Какво става при прилагане на кастрация на бездомните кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът на средата се ограничи само от стерилни животни. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:

- прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор;
- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, организациите за защита на животните /ОЗЖ/ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможността за неговото ефективно и трайно решение.

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Кучетата като преносители на болести

Инфекциозни болести

- Салмонелоза (паратиф) – това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия.

- Туберкулоза – Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с поява на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и вследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът.

- Бронхосептоза (борделна инфекция) – заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.

- Бяс – остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационния период е 60 дни.

- Тизерова болест – причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време на експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационния период е от 5 до 15 дни.

Гъбични болести

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) – микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.

Паразитни (инвазионни) болести

- Токсоплазмоза – паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните.
- Цестодози (представители на сем. Taeniidae) – към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират, предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници.
- Енхинококоза;
- Дипилидоза;
- Нематодози;
- Токсокароза.

Кърлежовопреносими инфекции /КПИ/

Бездомните и скитащите кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.

Анализ на обстановката в населените места на община Исперих

През последните години не се наблюдава намаляване на случаите на ухапвания от безстопанствени кучета. Знае се, че не регистрираните случаи са винаги повече от известните поради непотърсена медицинска помощ.

V. МЕТОДОЛОГИЯ

1. Обработка на безстопанствените кучета - кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивните и здрави безстопанствени кучета.
2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
3. Придобиване на безстопанствени кучета.
4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
5. Регистрация на домашните кучета.
6. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.
7. Популяризиране на ползите от кастрация на домашни кучета.
8. Кампании за подобряване на чистотата в селищната среда.

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.

1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община Исперих има сключени договори;
1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски кучета;
1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на животните;
1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женски/.

Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/ включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално контролируем минимум".

Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от Републиканската пътна мрежа.

В рамките на тези програми особено важно е да се подчертае необходимостта от осигуряване на доброволен надзор над кучетата, върнати по места. Доброволният надзор следва да се осъществява от ветеринарния специалист, който се ангажира регулярно да проследява здравния статус на кучето и да провежда системна ваксинация и обезпаразитяване. Позитивен ефект от програмата за кастрация се отчита и по отношение на поведението на животните, особено мъжките, чийто нрав става по-спокоен и не агресивен.

2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда

Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към:

- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците;
- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти;
- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни, здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически ограничава достъпа на бездомни кучета в тях;
- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани свободно да играят и тичат.
- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.

3. Регистрация на домашните кучета

Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета. Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им.

3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за втеринарномедицинската дейност;
3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския бюджет;
3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните.
3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при организиране на кампания от общината.

4. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета

Извършва се от Общинска администрация Исперих и Областна Дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, съгласно действащите закони.

5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета

5.1. Регистрация се извършва от амбулатории, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице;
5.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължителни данни за обработените кучета;
- идентификационен номер;
- отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина;
- дата и място на залавянето;
- дата и място на връщане;
- отговорно по надзор физическо или юридическо лице.
5.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по план програмата се изпращат до 10 - то число на всеки месец до Кмета на общината. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на животните.

6. Популяризиране на ползата от кастрацията на домашни кучета

6.1. Организират се кампании за разясняване ползата от кастрацията чрез брошури, медийни кампании и др.;
6.2. Презентации на Закона за защита на животните, организирани от общината със съдействието на Организации за защита на животните, насочени към собствениците на домашни кучета;
6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по райони.

Нежеланата популация от домашни кучета може да се регулира чрез налагане на по-висока такса за отглеждане на не кастрирани животни или т.нар. "данък плодовитост". От друга страна собствениците, които биха желали техните животни да бъдат кастрирани трябва да бъдат стимулирани чрез облекчени такси.

7. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета

7.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и чл. 45, т. 8 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/;
7.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапвания на човек се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД.

8. Задомяване на безстопанствени кучета

8.1. Всеки приют разработва и приема схема за информация на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ;
8.2. Управителят на приюта и организациите за защита на животните организират публични мероприятия за задомяване с безстопанствени, здрави кучета, на желаещи да ги отглеждат.

9. Информационна кампания

Необходима за запознаване на обществеността с механизма на поддържане на постоянно ниво на популация, както и организирането на рекламно – образователна кампания, с цел повишаване популярността на програмите за кастрация и връщане. Образователните програми в училищата, новините по телевизията, плакати, брошури и др. биха могли да съдействат за промяна в детското и обществено мнение.

10. Приемане на Наредба

Необходимо е приемане на Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих, съобразена с действащото законодателство и настоящата програма.

В обобщения могат да бъдат направени следните изводи:

Методите на улавяне и настаняване в приюти на безстопанствени кучета не са практични;

Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период от време броят на бездомните кучета значително ще намалее;

Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди;

Обучението във високи стандарти на работа на хората, които се грижат за животни и ветеринарни лекари е също от голямо значение за успешното реализиране на програмите за улавяне, кастриране и връщане на животните.

Основен проблем пред малките общини е, че не разполагат с необходимите собствени финансови средства за изграждане на собствени приюти.

VІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

1. Местна власт

Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнение на програмата, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.

Кметът на община Исперих организира изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Исперих и сключва договори с ветеринарни специалисти за залавяне, ветеринарномедицинска обработка и регистрация на безстопанствените кучета.

Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се осъществяват чрез договор за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните.

Кметът на община Исперих или упълномощено от него лице организира настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. Общинска администрация

Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общински съвет Исперих.

Обработва сигнали и жалби на граждани и организации

- анонимни сигнали и жалби не се обработват

- действията по сигналите и жалбите се извършват от служители на община Исперих и при възможност със съдействието на представител от Неправителствена организация за защита на животните или ветеринарен специалист.

- жалбите за куче, участвало в инцидент с ухапване на човек и жалбите за агресивни кучета се обработват приоритетно.

Упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата от ветеринарните специалисти.

Провежда съвместно с Неправителствените организации за защита на животните образователни кампании, организира информационни срещи и разпространява информационни материали по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

3. Българска агенция по безопасност на храните

Извършва системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните.

Извършват контрол върху дейностите по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

Извършва ветеринарномедицински надзор на обработените кучета.

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ).

Съдействат за изготвяне на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих.

Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

Организират и провеждат задомителни (осиновителни) кампании на безстопанствени кучета.

VIII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране

1.1. Бюджет на Общинска администрация Исперих.

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

1.3. Дарения.

1.4. Финансиране на дейности по Програмата, чрез национални и европейски проекти и програми.

Общинският съвет при Община Исперих и Общинска администрация – Исперих осигуряват условия за поетапно настаняването на безстопанствените кучета в приюти при възможност и наличие на свободни места в тях. Дейностите по програмата, етапите от нейното изпълнение и изразходваните средства се отчитат ежегодно пред Общински съвет Исперих.

2. Време за изпълнение на програмата

Периодът на действие на настоящата програма е четири години: 2018 – 2022 година.

IX. ОЦЕНКА НА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ

1. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета

1.1.Повишаване на безопасността на градската среда.

1.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4.Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните.

2. Количествени подобрения

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата за притежаване на домашно куче, съгласно чл. 175, ал.1 от ЗВД и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3. Критерии за изпълнението на програмата

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги,

дворове, складове и др.

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на общинската администрация за решаване на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).

3.6. Брой на гражданите, участващи в Програмата като доброволци.

3.7. Брой на задомените кучета в края на периода на действие на програмата.

3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите, представени от Кмета на община Исперих пред генералния Директор на БАБХ, съгласно чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните.

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих е приета с Решение № 534 от Протокол №48/31.05.2018 г. на Общински съвет Исперих и отменя действащата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020г..

Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за срок 2018-2022 г.

02. 06. 2016 г.