Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2021-2025 г.

Общински съвет Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2025 г.

2021 г.

ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ С РЕШЕНИЕ № 276 ПО ПРОТОКОЛ № 30/28.09.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
IV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
VІІI. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Х. ДРУГИ МЕРКИ
XI. ПУБЛИЧНОСТ
ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2021-2025г. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътно транспортни произшествия, замърсяване на околната среда.

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните, и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места.

Мерките заложени в Общинската Програма са продължение на мерките заложени за изпълнение от Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.

1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията на безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки при който усилията на

общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на обработени кучета, както и поемане на грижи за тях от страна на граждани, организации и общини.

2. ПОДЦЕЛИ:

2.1.Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда на община Исперих.

2.2. Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на  популацията съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

2.3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които засягат хора и животни.

2.4. Развиване на чувство за отговорност на гражданите при отглеждане на домашни любимци и насърчаването им те да бъдат регистрирани и кастрирани.

3. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

3.1. Контрол върху отглеждането на домашни кучета чрез регистрация и въвеждане на данни за домашните и безстопанствени кучета в регистри създадени в община Исперих.

3.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които засягат хора и животни чрез обезпаразитяване и ваксиниране на безстопанствени кучета.

3.3. Стимулиране кастрацията на домашни кучета.

3.4. Масова кастрация на безстопанствени кучета.

3.5. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета.

3.6. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета чрез провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от Закона за защита на животните.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината.

2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствени кучета.

3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

4. По чиста и безопасна околна среда.

ІV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Реалната оценка на състоянието на популацията е от ключово значение за предприемане на ефективни мерки.

1. Определяне на източниците на безстопанствени кучета:

1.1. Свободно скитащи домашни кучета /в тази бройка влизат и кучетата от строителни обекти, стопански дворове и т.н./;

1.2. Изоставени от стопаните си кучета;

1.3. Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано развъждане;

1.4. Поколения на некастрирани безстопанствени кучета.

2. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Исперих.

В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с динамиката на популацията, се извършва преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Исперих. Преброяването започва след Уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до Кмета на общината, със заложен в него срок. Кметът на община Исперих издава заповед за извършване на преброяването по специална методика и участници описани в Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или септември-ноември.

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Подходът, който се прилага включва тяхното залавяне, ваксиниране, кастриране и маркиране като кучетата се връщат по местата на залавянето им. По този начин не се допуска освобождаване на ниши за заселване на нови животни и се блокира тяхното възпроизводство.

Прилагат се следните мерки:

1. Залавяне, кастрация, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка, поставяне на микрочип и връщане по местата на обработените безстопанствени кучета:

1.1. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл.42, ал.1 от ЗЗЖ;

1.2. Транспортирането на безстопанствените кучета се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ.

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета:

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, т.1,2 и 4 от ЗВД и чл.51 от ЗЗЖ.

3. Кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките на едно денонощие след подаване на сигнала.

4. След извършване на ветеринарномедицинските дейности кучетата се връщат на местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кмета на общината или кметовете на населените места. За върнатите по места обработени кучета, граждани и организации за защита на животните, могат да заявят желание за поемане на грижите за тях като подпишат декларация по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ и изпълнят изискванията по чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ, а именно:

4.1. Да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират против бяс върнатите по местата кучета, за които поемат грижи и отговорност.

4.2. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените обезпаразитявания и ваксинации.

4.3. Да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучето към хора и животни.

4.4. Съгласно разпоредбите на чл. 48 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, не се допуска връщането на обработените кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до детски площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.

5. Създаване на информационна база данни за обработените безстопанствени кучета, в която се вписва датата и мястото на обработката, ветеринарния лекар извършил манипулацията, мястото, на което е върнато кучето.

6. Провеждане на информационно - образователни кампании.

7. На юридически лица с нестопанска цел се възлагат чрез договор дейностите свързани със залавянето, транспортирането, обезпаразитяването, кастрирането, ваксинирането срещу бяс, маркирането, връщането по места на здрави кучета, евтаназията, издаването на паспорти и др.

8. Поддържане на регистъра на база извършено преброяване, подадени заявления и подадени данни от ветеринарните клиники на база извършено преброяване.

8.1. Извършване на регистрация на домашни кучета съгласно чл. 174 от ЗВД.

8.2. Таксата за домашни кучета се събира от МДТ при Община Исперих.

9. Проучване на възможностите за изграждане на регионален приют съвместно със съседни общини.

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА:

1. Местна власт

1.1. Общински съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.3 от ЗЗЖ.

1.2. Кметът на община Исперих

а) организира изпълнението на програмата и ежегодно до 1-ви март внася отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез Областна дирекция по безопасност на храните  съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.

б) координира съвместните дейности с кметове на общини, Областни дирекции по безопасност на храните, областна колегия към Българския ветеринарен съюз и организациите за защита на животните.

2. Регионални приюти и ЮЛНЦ.

Извършват дейностите (залавяне, кастриране, чипиране, маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорти в Националната ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета и връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ), възложени им по договор с община Исперих.

3. Ветеринарни власти.

3.1. Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните.

3.2. Извършват контрол върху дейностите по програмата.

3.3. Извършват ветеринарномедицински надзор на обработените кучета.

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ).

4.1. Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

4.2. Осигуряват при необходимост свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

4.3. Организират и провеждат информационни и разяснителни кампании.

4.4. Съдействат за набиране на доброволци за изпълнение на Общинската Програма.

VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, съгласно чл. 40 от ЗЗЖ.

1. Общински бюджет.

2. Постъпления от такси.

3. Дарения.

4. Международни програми.

5. Проекти

VІІІ. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

При изготвяне на отчетите за изпълнение на Общинската Програма се отчитат следните индикатори.

1. Брой на безстопанствени кучета:
• заловени
• маркирани
• кастрирани
• ваксинирани
• обезпаразитени
• настанени в приюти
• върнати по места /под надзор на лица, организации за защита на животните или общината/
• осиновени
• евтаназирани
• умрели.

2. Брой на домашни кучета:
• регистрирани
• кастрирани.

3. Брой извършени проверки, както и:
• подадени сигнали, молби и жалби
• констатирани нарушения
• дадени предписания
• съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.

ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Коригиращи действия се прилагат при установяване на неизпълнение на въведени мерки в общинската програма, която кореспондира с националните изисквания. В зависимост от несъответствията, които могат да възникнат на местно или национално ниво коригиращи действия могат да се предприемат от министърът на земеделието, храните и горите, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, включително директорите на съответните Областни дирекции по безопасност на храните и кметовете на общини.

Х. ДРУГИ МЕРКИ

Във връзка с овладяване на популацията на безстопанствените кучета община Исперих организира и участва самостоятелно или съвместно с държавни учреждения или неправителствени организации при провеждането на информационни кампании за разясняване пред местната общност за ползата и мерките по Програмата.

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии.

XI. ПУБЛИЧНОСТ

1. Приетата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих се публикува на интернет страницата на общината в срок от 14 дни от нейното приемане. При всяко изменение и допълнение информацията се актуализира.

2. Отчетите по чл.40 от ЗЗЖ се публикуват на интернет страницата на Община Исперих.

ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ:

1. „Закон за защита на животните“ (ЗЗЖ).

2. „Закон за ветеринарномедицинската дейност“(ЗВД).

3. „Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета“.

4. „Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“.

5. „Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни“.

6. „Eвропейска конвенция за защита на животните“( ЕКЗЖ).

7. Международни практики.

АБРЕВИАТУРНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ЗЗЖ – Закон за защита на животните

ЗВД – Закон за ветеринарномедицинската дейност

ЕКЗЖ – Европейска конвенция за защита на животните

ОЗЖ – Организации за защита на животните

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗЖ, приета е с Решение № 276 от 28.09.2021 год., по Протокол № 30/28.09.2021 г. на Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет Исперих, за срок 2021-2025 г.

02. 06. 2016 г.