Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих

"Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД, гр. Исперих"

- 23.03.2020 г.  Обявление за приключил договор

Документация

- 14.03.2019 г. Обявление за възложена поръчка

Решение №152/11.02.19г. за определяне на изпълнител

Протокол №1, Протокол №2

- 05.02.2019 г.  Съобщение за отваряне на ценови оферти;
- 09.01.2019 г.  Обявление за обществена поръчка;
- 09.01.2019 г.  Решение за откриване на процедура;
- 09.01.2019 г.  Документация;
- 09.01.2019 г.  Приложение № 1А (*.xls);
- 09.01.2019 г.  Образци (*.docx);
- 09.01.2019 г.  ESPD-BG1 (*.doc)


Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД - гр. Исперих по обособени позиции

27.12.2019 год.  Обявления за приключване на договор за обществена поръчка  (*.rar; ~ 5,5 Mb)

- 05.12.2018 г.   Обявление за възложена поръчка
- 05.12.2018 г.   Договор № 1
- 05.12.2018 г.   Договор № 3
- 05.12.2018 г.   Договор № 4
- 05.12.2018 г.   Договор № 5

- 12.11.2018 г.    Обявление за обществена поръчка

- 31.10.2018 г.   Протокол № 2
- 31.10.2018 г.   Протокол № 1
- 31.10.2018 г.   Решение № 230 от 30.10.2018 г. за определяне на изпълнител и прекратяване на процедура
23.10.2018 г.   Съобщение за отваряне на ценови оферти
11.10.2018 г.   Разяснение
- 01.10.2018 г.  Разяснения във връзка с постъпили запитвания
- 25.09.2018 г.  Разяснения във връзка с постъпили запитвания
- 19.09.2018 г.  Обявление за обществена поръчка
- 19.09.2018 г.  Решение за откриване на процедура
- 19.09.2018 г.  Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка (*.pdf)
- 19.09.2018 г.  Образци на документи за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка (*.rar)


- 31.07.2018 г. Договор за доставка на медицинска апаратура (томограф) (*.pdf)
                    Приложения към договора
- 31.07.2018 г. Обявление за обществена поръчка (*.pdf)
- 06.07.2018 г. Протокол № 1 от дейността на комисията (*.pdf)
- 06.07.2018 г. Протокол № 2 за разглеждане и оценка на офертите (*.pdf)
- 06.07.2018 г. Доклад от дейността и работата на комисията (*.pdf)
- 06.07.2018 г. Решение № 1 от 05.07.2018 г. за обявяване на класиране (*.pdf)
- 27.06.2018 г. Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (*.pdf)

дата: 14.05.2018г.


- 07.01.2019 г.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (*.pdf)
- 15.01.2018 г.  Договор за обществена поръчка (*.pdf);
                     Приложения към договора
- 15.01.2018 г.  Обявление за възложена обществена поръчка (*.pdf);
- 30.11.2017 г. Решение № 1/30.11.2017 г. за обявяване класирането на допуснатите участници и избор на изпълнител (*.pdf);
- 30.11.2017 г. Протокол № 2 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 210/20.11.2017 г. за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти ... (*.pdf);
- 30.11.2017 г. Протокол № 1 по чл. 54 от ППЗОП от дейността на комисията, назначена със Заповед № 210/20.11.2017 г. за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти (*.pdf);
- 24.11.2017 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти (*.pdf);
- 23.10.2017 год. Обявление за откриване на обществена поръчка с наименование: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД, гр. Исперих (*.pdf);
- 23.10.2017 год. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД, гр. Исперих (*.pdf);
- 23.10.2017 год. Документация за участие (*.pdf);
- 23.10.2017 год. Образци (*.rar);
- 23.10.2017 год. Техническа спецификация (*.xls)


- 08.12.2017 г. Обявление за възложена поръчка (*.pdf)

27.11.2017 г. Решение № 608/27.11.2017 г. относно прекратяване на обществена поръчка (*.pdf)

Информация по обжалване относно: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и поддържане на медицинска апаратура и система за архивиране на данни, за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД гр.Исперих, чрез финансов лизинг със срок от 36 месеца/три години/".

-11.09.2017г. Обявление за възложена поръчка: Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД, гр.Исперих по обособени позиции.

- 28.08.2017 год. Разяснения във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка ...

-17.08.2017 год. Обявление за поръчка: "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД, гр.Исперих".

- 10.08.2017 год. Обявление за поръчка: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранц. обслужване и поддържане на мед. апаратура и система за архивиране на данни, за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД - Исперих чрез фин. лизинг със срок 36 месеца"

- 10.08.2017 год. Решение за откриване на процедура: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и поддържане на медицинска апаратура и система за архивиране на данни, за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих чрез финансов лизинг със срок 36 месеца (три години)"

- 10.08.2017 год. Документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и поддържане на медицинска апаратура и система за архивиране на данни, за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих чрез финансов лизинг със срок 36 месеца (три години)"

- 10.08.2017 год. Образци на документите, съдържащи се в офертата (*.docx)


- 02.08.2017 год. Решение № 1/01.08.2017 год. за определяне на изпълнител и прекратяване на процедура по обособени позиции

- 02.08.2017 год. Доклад по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

- 02.08.2017 год. Протокол № 3 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 118/28.06.2017 год. за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ...

- 24.07.2017 год. Протокол № 2 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 118/28.06.2017 год. за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ...

- 13.07.2017 год. Протокол № 1 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 118/28.06.2017 год. за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ...

- 12.06.2017 год. ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД, гр. Исперих по обособени позиции относно допусната техническа грешка в спецификацията към документацията ...

- 05.06.2017 год. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Отговор на запитване относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД гр. Исперих по обособени позиции ...

- 23.05.2017 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Отговор на запитване относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД гр. Исперих по обособени позиции ...

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих по обособени позиции

- Обявление за поръчка (*.pdf);
- Решение за откриване на процедурата (*.pdf);
- Образец № 1 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (*.doc);
- Образци за попълване - медицински консумативи и материали (*.doc);
- Техническа спецификация - Приложение № 1 (*.xlsx);
- Указания (*.pdf)

Дата на публикуване: 05.05.2017 год.


ОБЯВА
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на  07.02.2017 г. от 09:00 часа в „МБАЛ-Исперих” ЕООД, гр. Исперих,  ул. "Ахинора" № 39 в кабинета на Организатор "Стопански дейности", намиращ се в сектор Администрация за продажба на лек автомобил, собственост на "МБАЛ-Исперих" ЕООД

Пълният текст на обявата е публикуван в сайта на Община Исперих тук.

Дата на публикуване: 23.01.2017 год.


Решение за класиране на участниците ...
Дата на публикуване: 27.07.2016 г.

Протокол за отваряне на ценови предложения
Дата на публикуване: 21.07.2016 г.

Писмо изх. № 680/13.07.2016 г. на "МБАЛ - Исперих" ЕООД относно процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД (.pdf file)
Дата на публикуване: 13.07.2016 г.

Протокол за отваряне, разглеждане и оценяване на получените оферти в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението и определяне на изпълнител на предмета на поръчката ... (.pdf file)
Дата на публикуване: 13.07.2016 г.

Челен лист (.doc file)
Ценово предложение (.doc file)
Указания към участниците (.doc file)
Техническо предложение (.doc file)
Проекто-договор (.doc file)
Образец оферта (.doc file)
ЕЕДОПОК (.doc file)
Декларации (.doc file)
Заявление за регистриране на упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки (.doc file)
Технически спецификации (.xls file)
Приложение към ценово предложение ок16 (.xls file)
Решение МБАЛ (.fed file)
Обявление МБАЛ (.fed file)
Дата на публикуване: 10.06.2016г.

--------------------------------------------------

Постъпило запитване по процедура и отговор на запитването
Дата на публикуване: 24.06.2016 г.

ЗАПОВЕД № 55 от 14.03.2016 г. - За обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител!

ПРОТОКОЛ №3 от 09.03.2016г. - За оценяване и класиране на предложения за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински косумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих"...

--------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
Уведомяваме ви, че на 09.03.2016г. от 8:30ч. в МБАЛ Исперих ЕООД, ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне и разглеждане на плик №3-ценово предложение.


АРХИВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Описание: Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД гр. Исперих по обособени позиции

09.12.2015 год.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Описание: "Доставка на лекарства за нуждите на "МБАЛ – Исперих" ЕООД гр. Исперих

09.02.2015  год.