Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землищата на с. Бърдоква, с. Йонково, с. Китанчево, с. Лъвино, с. Лудогорци, с. Подайва и с. Тодорово, общ. Исперих ...
01. 09. 2023 г.

Търг с тайно наддаване

Община Исперих открива процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост ...
28. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 6 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години...
17. 08. 2023 г.

Търг с тайно наддаване

Община Исперих обявява процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост.
15. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен поземлен имот № 24150.501.329 с начин на трайно ползване ниско застрояване,предназначение на територията урбанизирана с площ 1 367кв.м, ведно с построените в имота едноетажна сграда с №24150.501.329.1 със застроена площ 123 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда и едноетажна сграда с №24150.501.329.2 със застроена площ 8 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда с местонахождение на имота с.Духовец, ул. „Пирин“ №2...
15. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 3472.40.253 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 114 кв.м. по кадастралната карта на с. Белинци с местонахождение на имота с. Белинци, ул. "Дунав" № 38 ...
03. 07. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 (шест) години на самостоятелно помещение с площ 20,00 кв.м. и 76,36/136,36 идеални части от приземен етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 ...
03. 07. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на гр. Исперих, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Райнино и с. Белинци, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.