Публичен търг с тайно наддаване

Областна дирекция "Земеделие" гр. Разград открива първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земя, частна държавна собственост в землището на с. Лудогорци ...
18. 01. 2022 г.

Публично оповестен конкурс

Община Исперих обявява публично оповестен конкурс - на 10.02.2022 год. (четвъртък) от 10:00 часа за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, представляващи терен в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ в парцел I, квартал 101 по плана на града за поставяне на временно преместваемо съоръжение „павилион – кафетерия“ в парк „В. Друмев“ по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 10 (десет) години с площ 150,00 (сто и петдесет) кв.м. при начална месечна наемна цена в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС.
12. 01. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Павилион №13 , находящи се на територията на гр. Исперих, Общински пазар гр.Исперих, ул. "Хан Аспарух"...
18. 11. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти, находящи се на територията на гр. Исперих, местност "Черкезлик" ...
25. 10. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Китанчево и с. Яким Груево, общ. Исперих ...
25. 10. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 8 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години ...
18. 08. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 44358.17.114, находящ се в с. Лъвино, общ. Исперих, местност "Фети кору", с начин на трайно ползване НИВА с площ 24 322 кв.м., категория ТРЕТА ...
06. 08. 2021 г.