Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот в гр. Исперих - Павилион № 7 - частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018 г. от Общински пазар гр. Исперих с площ – 19,00 (деветнадесет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. "Хан Аспарух", община Исперих с предназначение – фризьорски салон ...
18. 01. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в с. Лъвино, с. Китанчево и с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград ...
22. 12. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 кв.м., за който е отреден парцел XV-272 от квартал 32, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград ...
01. 12. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на поземлени имоти с начин на трайно ползване - ниско застрояване в с. Лъвино, общ. Исперих ...
18. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 5000/5305 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 38296.501.133 с начин на трайно ползване ниско застрояване с обща площ 5305 кв.м. с адрес с. Конево, ул. „6-ти септември“ № 3 ...
18. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 24150.501.593 с начин на предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс с площ 7 233 кв.м с местонахождение на имота с. Духовец, ул. "Мургаш" ...
18. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Конево, общ. Исперих, обл. Разград ...
01. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Конево, общ. Исперих, обл. Разград ...
01. 11. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в селата Йонково, Яким Груево, Печеница и Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград ...
31. 10. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти с начин на трайно ползване ниско застрояване в с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград ...
31. 10. 2022 г.