Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - Незастроен поземлен имот I – 2 (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м по плана на с. Тодорово ...
11. 09. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 (триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до №14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 (деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр. Исперих ...
11. 09. 2020 г.

Заповед за определяне на купувач на обект № 1

Заповед № 510/13.07.2020 г. на кмета на община Исперих за определяне на купувач на обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти спечелилия търга с явно наддаване - „Исперих Лес“ ООД ...
13. 07. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на незастроен поземлен имот в с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград ...
07. 07. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски имоти в землищата на с. Лъвино и с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
07. 07. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №10135.2517.5049 с площ 5 038 кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна едноетажна сграда с местонахождение на имота – община Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма ...
22. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект №1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец
19. 06. 2020 г.

Заповед № 449 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 449 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне за купувач на Обект № 3 подотдели: с подотдел: 1072 – е/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец спечелилия търга с явно наддаване
17. 06. 2020 г.

Заповед № 448 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 448 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне за купувач на Обект № 2 с подотдели 1070 –г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Бърдоква спечелилия търга с явно наддаване
17. 06. 2020 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

12. 06. 2020 г.