Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи : с.Белинци, с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Духовец...
06. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 272, с площ 5 595 кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 от квартал 32, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272 по кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при граници и съседи: Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. „Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 от 26.05.2016г.
03. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот №07452.7.118 по кадастралната карта на с.Бърдоква, находящ се в с.Бърдоква, местност „Таушанлък“, с начин на трайно ползване нива и с трайно предназначение на територията Горска с площ 109 919 кв.м, категория – трета, при граници на имота: имоти с № 07452.7.57; № 07452.7.14 и № 07452.7.13, съгласно Акт № 7080 от 10.02.2022г. за публична общинска собственост.
03. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ 341 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, ул. „Димитър Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г.,
03. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Райнино и в с. Тодорово, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 11.05.2022 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 04. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Печеница и с. Малък Поровец, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 11.05.2022 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 04. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Павилиони № 1, 8 и 11 от Общински пазар гр. Исперих. Търгът ще се проведе на 02.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на община Исперих.
17. 02. 2022 г.