Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,в изпълнение на Решение  № 629  по Протокол  № 58 от 07.02.2019г. на ОбС  Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

18. 02. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 633  по Протокол  № 58 от 07.02.2019г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 89/15.02.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

18. 02. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 631 по Протокол № 58 от 07.02.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 90/15.02.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следния недвижим имот:

18. 02. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Поземлен имот № 32874.201.267 с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, с начин на трайно предназначение на територията урбанизирана с площ 6 291 кв.м. с местонахождение на имота – гр.Исперих...
23. 10. 2018 г.