Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №56945.503.228 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 524 кв.м по кадастралната карта на с. Подайва ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 24116.8.90 по кадастралната карта на с. Лудогорци ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 9 броя помещения от масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно ползване „Сграда за детско заведение“ със застроена площ 492 кв.м, находяща се в с. Белинци ...
05. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Лъвино, с. Райнино и с. Конево, който ще се проведе на 04.08.2022 год. 1четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и пустеещи необработваеми земи, който ще се проведе на 12.08.2022 год. (петък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и лозя, който ще се проведе на 16.08.2022 год. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Старо селище и с. Тодорово, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, с. Подайва и с. Райнино, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.