Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ Павилион №2 от Общински пазар гр.Исперих...
23. 10. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по плана за земеразделяне на гр. Исперих...
17. 10. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване - ниско застрояване в с. Белинци и в с. Голлям Поровец, общ. Исперих ...
14. 09. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж върху поземлени имоти - частна общинска собственост, както следва: 1.1. В УПИ І-2859, квартал 82 с площ на имота 1 155 кв.м по плана на гр.Исперих, с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов” №2...
24. 08. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с. Белинци ...
17. 08. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино, с. Конево, с. Китанчево, с. Подайва, с. Свещари и с. Яким Груево, община Исперих ...
17. 08. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд в с. Бърдоква, с. Вазово, с. Делчево и с. Лудогорци ...
17. 08. 2018 г.