Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти в с. Тодорово и с. Подайва, общ. Исперих ...
10. 02. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на незастроени поземлени имоти (дворни места) в с. Тодорово, с. Малък Поровец и с. Райнино, общ. Исперих ...
17. 12. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот: Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 кв.м., включващ помещения от № 1 до № 14, коридор и санитарен възел, както и 93,61кв.м от общите части на сградата и 274,67 кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ I, квартал 82 с площ 960 кв.м, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2, община Исперих квартал 82, УПИ I по регулационния план на града, при граници и съседи: север – ул. „Хр.Ясенов“; изток – УПИ II; юг – улица и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010год.
20. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 от Общински пазар гр. Исперих с площ 23,50 кв.м., находящ се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух", с предназначение - магазин за промишлени стоки ...
11. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Райнино, общ. Исперих ...
06. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две помещения от автоспирка, находящи се в с. Райнино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55 – частна общинска собственост ...
22. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 - частна общинска собственост ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м., с местонахождение с. Благоево, община Разград, ул. „Христо Ботев” № 64 ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичентърг с явно наддаване за продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Подайва, с. Йонково и с. Къпиновци, общ. Исперих ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Лудогорци, с. Къпиновци и с. Малък Поровец ...
11. 09. 2020 г.