Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване на 07.08.2019г. от 14 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква...
08. 07. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  земеделски имоти, находящи се в гр.Исперих и с. Йонково (отменен в частта за с. Йонково със Заповед № 429 от 04.07.2019 г.) ...
03. 07. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих за продажба на стояща дървесина от корен от гори - общинска собственост по обекти ...
20. 06. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в селата Бърдоква и Драгомъж, общ. Исперих ...
09. 05. 2019 г.