Търг с тайно наддаване

Община Исперих обявява процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост.
15. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен поземлен имот № 24150.501.329 с начин на трайно ползване ниско застрояване,предназначение на територията урбанизирана с площ 1 367кв.м, ведно с построените в имота едноетажна сграда с №24150.501.329.1 със застроена площ 123 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда и едноетажна сграда с №24150.501.329.2 със застроена площ 8 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда с местонахождение на имота с.Духовец, ул. „Пирин“ №2...
15. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 3472.40.253 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 114 кв.м. по кадастралната карта на с. Белинци с местонахождение на имота с. Белинци, ул. "Дунав" № 38 ...
03. 07. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 (шест) години на самостоятелно помещение с площ 20,00 кв.м. и 76,36/136,36 идеални части от приземен етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 ...
03. 07. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на гр. Исперих, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землищата на с. Райнино и с. Белинци, общ. Исперих. Публичният търг ще се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ...
29. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски земи в землището на с. Драгомъж и с. Йонково, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 06.07.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
23. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Яким Груево, общ. Исперих. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 06.07.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
23. 06. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лудогорци, общ. Исперих. Търгът ще се проведе на 04.07.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
16. 06. 2023 г.