Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на незастроен поземлен имот в с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград ...
07. 07. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски имоти в землищата на с. Лъвино и с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
07. 07. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №10135.2517.5049 с площ 5 038 кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна едноетажна сграда с местонахождение на имота – община Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма ...
22. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект №1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец
19. 06. 2020 г.

Заповед № 449 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 449 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне за купувач на Обект № 3 подотдели: с подотдел: 1072 – е/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец спечелилия търга с явно наддаване
17. 06. 2020 г.

Заповед № 448 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 448 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне за купувач на Обект № 2 с подотдели 1070 –г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Бърдоква спечелилия търга с явно наддаване
17. 06. 2020 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

12. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти в с. Голям Поровец, с. Белинци и с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград
12. 06. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти/пасища в с. Вазово, с. Райнино, с. Печеница и с. Йонково ...
22. 05. 2020 г.