Възможности за туризъм

Красивата природа и богатото културно – историческо наследство на Община Исперих предлагат добри възможности за туризъм за жителите и гостите на Община Исперих.

Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от големите й богатства. Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни растителни видове. На територията на община Исперих са съхранени вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. В горите на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч като: благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица, пъдпъдък. От хищниците се срещат лисица, чакал, дива коза.

На територията на общината се намират:

  • Ловните резервати: "Воден-Ири Хисар" и "Паламара";
  • Две защитени местности с находища на червен божур в близост до селата Подайва и Печеница;
  • Близо 25% от територията на Община Исперих е в обхвата на Защитена зона "Лудогорие" по директивата за птиците и по директивата за местообитанията.

 

Лудогорското плато, по поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари е един от редките и щастливи случаи на хармонично съществуване на археологически паметници, в една сравнително малко променена от времето на създаването им природна среда. През вековете се е оформил уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока древност до наши дни в кът от природата, съхранил редки животински и растителни видове. Там се намира Археологическият резерват "Сборяново", с площ от 6670 дка. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекти от различни исторически периоди, като най -атрактивните са Тракийската гробница при с. Свещари – паметник, вписан в листата на световното културно и природно наследство, под закрилата на ЮНЕСКО, Демир баба теке, Гетската столица "Хелис", Светилището "Камен рид" и ранносредновековните селища "Бювен касаба" и "Петрова нива".

Местността е предпочитано място за отдих и провеждане на големи събори.

 

По проект на Туристическо дружество "Димитровец" гр. Исперих - "С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край", Договор BG06RDNP001-19.415-0001-C01/ 04.11.2021 г., финансиран по ПРСР 2014-2020 г. по мярка 21 от Стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих бяха възстановени 4 туристически маршрута на територията на Община Исперих, за популяризиране възможностите за туризъм в и извън АР "Сборяново":


ХОТЕЛИ ИКЪЩИ ЗА ГОСТИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Комплекс "Дани"
с. Свещари
ул. "Бели Лом" № 1
Тел.: +359 888 205 249

Къща за гости "Приказка"
Гр. Исперих
Ул. "Шести септември" № 41а
Тел.: +359 896 785 675

Хотел "Едилис - Скай"
Гр. Исперих
ул. "Лудогорие" № 28
Тел.: +359 887 264 392/ +359 885 712 791

Хотел "Уют"
Гр. Исперих
ул. "Лудогорие" № 50
Тел.: +359 892 357 241

Хижа "Ахинора"
АР "Сборяново", на 3 км от с. Малък Поровец
Тел.: +359 878 749 959

 

РЕСТОРАНТИ:

Ресторант "Трамонто"
Гр. Исперих
Ул. "Хан Аспарух" № 20
Тел.: +359 897 060 255

Бистро "Механата"
Гр. Исперих
ул. "Иван Кръстев" № 9
Тел.: +359 896 036 718

Хотел–ресторант "Ален мак"
Гр. Исперих
ул. "Васил Левски" № 81
Тел.: +359 893 622 888

Лого на проекта