Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЗЮЛЕЙХА АХМЕД РЕДЖЕБ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 32874.8.1003, ЕКАТТЕ 32874, местност "Коджа Къшла" в землището на гр. Исперих ...
13. 06. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

СВЕТЛА САВОВА ЛЕФТЕРОВА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: С изработен ПУП-ПЗ да промени предназначението на поземлен имот с идентификатор № 32874.45.103, местност "Каршията" по КККР на гр. Исперих, имот "За жилищни нужди" ...
11. 06. 2024 г.

Заповед № 619 на Кмета на община Исперих

Заповед № 619 на Кмета на община Исперих относно забрана за бране на липов цвят, изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.
11. 06. 2024 г.

Конкурс за прием на матроси

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №РД-01-163/17.05.2024 г. на командира на ВМС е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на 106 (сто и шест) матроси във формирования на Военноморските сили във Варна, Бургас и Приселци.
07. 06. 2024 г.