Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Голям Поровец и с. Духовец, общ. Исперих ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Белинци и с. Вазово, общ. Исперих ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №37010.90.216 с начин на предназначение на територията урбанизирана с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 2 596 кв.м по кадастралната карта на с. Китанчево с местонахождение на имота с. Китанчево, ул. "Хан Аспарух" № 115 ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в с. Китанчево, с. Райнино и с. Тодорово, общ. Исперих ...
21. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 200 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино ...
05. 09. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот  №46913.120.58  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 251  кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец...
31. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 07452.501.42 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 1 926 кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда № 07452.501.42.1 със застроена площ 292 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-многофамилна, с местонахождение с. Бърдоква ...
17. 08. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ 341 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец ...
17. 08. 2022 г.