Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски имоти в с. Старо Селище, с. Яким Груево и с. Голям Поровец, общ. Исперих ...
08. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект № 1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
07. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 420 от 22.06.2021 г. за обявяване на публичен търг с явно наддаване на 15.07.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти ...
28. 06. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в с. Драгомъж, с. Лъвино и с. Старо селище, общ. Исперих ...
18. 06. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени поземлени имоти в с. Белинци, с. Тодорово и с. Средоселци, общ. Исперих ...
18. 06. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход в с. Йонково, общ. Исперих ...
18. 06. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на имоти с начин на трайно ползване "Пасище" в землищата на с. Йонково, Печеница, Свещари и с. Подайва, общ. Исперих ...
28. 05. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II-1978 в кв. 56, отреден за Обществено застрояване с площ 1189 кв.м., ведно с построената в имота самостоятелна 5-етажна сграда, отредена За социални услуги ...
17. 05. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Вазово, общ. Исперих ...
10. 02. 2021 г.