Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот в с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград
06. 01. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти в с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград
06. 01. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

относно незастроен поземлен имот  IX-общински  в квартал 72  с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 1 003 кв.м по регулационния план на с.Подайва...
21. 08. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

относно Павилион №2 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих с предназначение – магазин за месо и месни продукти...
21. 08. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване на 07.08.2019г. от 14 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква...
08. 07. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  земеделски имоти, находящи се в гр.Исперих и с. Йонково (отменен в частта за с. Йонково със Заповед № 429 от 04.07.2019 г.) ...
03. 07. 2019 г.