Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Китанчево и с. Яким Груево, общ. Исперих ...
25. 10. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 8 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години ...
18. 08. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 44358.17.114, находящ се в с. Лъвино, общ. Исперих, местност "Фети кору", с начин на трайно ползване НИВА с площ 24 322 кв.м., категория ТРЕТА ...
06. 08. 2021 г.

Заповед за определяне на купувач на Обект № 1

Заповед № 611 от 29.07.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне на купувач на Обект № 1 с подотдели: 1073 - д/15953.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Бърдоква ...
29. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот №46913.120.8 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 854 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, . Поземлен имот №46913.120.397 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, Поземлен имот №46913.120.398 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 922 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец....
23. 07. 2021 г.