Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на имоти с начин на трайно ползване "Пасище" в землищата на с. Йонково, Печеница, Свещари и с. Подайва, общ. Исперих ...
28. 05. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II-1978 в кв. 56, отреден за Обществено застрояване с площ 1189 кв.м., ведно с построената в имота самостоятелна 5-етажна сграда, отредена За социални услуги ...
17. 05. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Вазово, общ. Исперих ...
10. 02. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти в с. Тодорово и с. Подайва, общ. Исперих ...
10. 02. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на незастроени поземлени имоти (дворни места) в с. Тодорово, с. Малък Поровец и с. Райнино, общ. Исперих ...
17. 12. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот: Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 кв.м., включващ помещения от № 1 до № 14, коридор и санитарен възел, както и 93,61кв.м от общите части на сградата и 274,67 кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ I, квартал 82 с площ 960 кв.м, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2, община Исперих квартал 82, УПИ I по регулационния план на града, при граници и съседи: север – ул. „Хр.Ясенов“; изток – УПИ II; юг – улица и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010год.
20. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 от Общински пазар гр. Исперих с площ 23,50 кв.м., находящ се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух", с предназначение - магазин за промишлени стоки ...
11. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Райнино, общ. Исперих ...
06. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две помещения от автоспирка, находящи се в с. Райнино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55 – частна общинска собственост ...
22. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 - частна общинска собственост ...
09. 10. 2020 г.