Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 44358.17.114, находящ се в с. Лъвино, общ. Исперих, местност "Фети кору", с начин на трайно ползване НИВА с площ 24 322 кв.м., категория ТРЕТА ...
06. 08. 2021 г.

Заповед за определяне на купувач на Обект № 1

Заповед № 611 от 29.07.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне на купувач на Обект № 1 с подотдели: 1073 - д/15953.19.58/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Бърдоква ...
29. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот №46913.120.8 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 854 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, . Поземлен имот №46913.120.397 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, Поземлен имот №46913.120.398 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 922 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец....
23. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на земеделски имоти в с. Старо Селище, с. Яким Груево и с. Голям Поровец, общ. Исперих ...
08. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост на Обект № 1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
07. 07. 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 420 от 22.06.2021 г. за обявяване на публичен търг с явно наддаване на 15.07.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти ...
28. 06. 2021 г.