Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП, Габрово, ТП Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" моли да им бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов горски път в ТП Държавно ловно стопанство ”Воден-Ири Хисар” ...
03. 12. 2021 г.

Заповед № 887 на Кмета на община Исперих

Заповед № 887 от 30.11.2021 г. на Кмета на Община Исперих за възстановяване дейността на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 03.12.2021 г., както и дейността на пазарите и тържищата по населени места на територията на община Исперих ...
30. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ДЖАМБАЗ 94", представлявано от САДУЛА АХМЕДОВ САДУЛОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: "Подробен устройствен план - план застрояване на УПИ II в квартал 83 по плана на с. Подайва, общ. Исперих" ...
26. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Венцислав Геориев Друмев - уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация на УПИ VIII - 195 и УПИ IX - 191.195 в квартал 17 по плана на село Малък Поровец, община Исперих / поземлен имот № 46913.120.195 по кадастралната карта на селото
23. 11. 2021 г.

Обява за свободни войнишки длъжности

Със заповед №ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Командване за логистична поддръжка в София и Бургас ...
16. 11. 2021 г.

Обява за свободни войнишки длъжности

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260(двеста и шестдесет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътни войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив.
16. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

НЕБИЕ МУТАЛИБ ГЬОЧ - Управител на "БИЛ-СЕВ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има намерение относно: "СМЕСЕН МАГАЗИН (Промяна предназначението на КАФЕТЕРИЯ)" с местоположение в гр. Исперих - ЦГЧ, УПИ I, кв. 195
13. 11. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Исперих съобщава, че Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето освен чрез пълномощник може да се подаде и на e-mail: isperih@isperih.bg ...
11. 11. 2021 г.

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих относно събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година.
10. 11. 2021 г.