Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Във връзка с отворена процедура по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане Община Исперих, кандитаства в Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ със Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, и се изпълняват от Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане ...
28. 09. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

„ПАРАПОРТ ЕНЕРДЖИ“ ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе в изкоп за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 70kW, в УПИ III – 59, кв.3 по ПУП на с. Яким Груево ...
27. 09. 2022 г.

Свободни вакантни длъжности във военни формирования

Офиси за военен отчет - Исперих и Завет съобщават за обявени свободни 60 (шестдесет) вакантни длъжности в НГЧ, 18 (осемнадесет) войнишки длъжности в СКС и 1 (една) длъжност за лице, изпълнявало военна служба в Сухопътни войски
08. 09. 2022 г.

Заповед № 590 от 29.08.2022 г. за одобрение на ПУП

одобрение на ПУП/подробен устройствен план/ ПЗ -план за застрояване извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с индификатор №232874.201.9936, местност ”Пунар Екинлик” ЕКАТТЕ 32874, находящ се в землището на гр. Исперих, община Исперих...
29. 08. 2022 г.

Заповед № 591 от 29.08.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 3015/28.10.1935 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ IV-126, V-125, VI-124, VII-123, 1X-121 и Х-126 в квартал 44 по ПУП, /землището на/ с. Вазово, Община Исперих...
29. 08. 2022 г.

Заповед № 592 от 29.08.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 53/29.01.2008 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ 11-2683 в квартал 204 по ПУП, /землището на/ гр. Исперих-кв. „Запад”, Община Исперих...
29. 08. 2022 г.