Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2024 година

Лого на Общински съвет Исперих

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

  • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 год. включва:

            1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    продажба.  В този раздел са включени следните видове имоти:

             -  дворно място с построени в тях жилищни сгради;
            -   незастроени дворни места;
            -   прекратяване на съсобственост;
            -   застроени дворни места;
            -  земеделски земи;
             -  прекратяване на съсобственост;
             -  продажба на стояща дървесина на корен;
             -  продажба на общински земи по §4 от ЗСПЗЗ.

             2. Описание на имотите, на които ще се учредят вещни права.

            3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем.

           4. Прогноза за необходимите разходи.

...........

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих. 

По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през годината.

20. 02. 2024 г.