Покана за публично обсъждане

Председателят на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 12.07.2018 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2017 г.
02. 07. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

Община Исперих съобщава, че е изготвена Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих, която се представя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 15.05.2018 г. ...
12. 04. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

до обществеността и заинтересованите страни

Община Исперих, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на

населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията община Исперих” за периода от 2018 до 2022 г., която се представя за обществени консултации.

Обява

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 11.01.2018 г. до 12.02.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
11. 01. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 18.12.2017 г. до 17.01.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО ...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Община Исперих, обявява започването на обществени консултации на  Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих...
24. 11. 2017 г.

Публично обсъждане

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 02.10.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на подробен устройствен план – план за регулация на  парцели I-342 и  II-343 в квартал 21 по регулационния план на с.Белинци, община Исперих.
20. 09. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 16.08.2017г. до 18.09.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр.

16. 08. 2017 г.