Покана за публично обсъждане

Кметът на община Исперих кани исперихската общественост на 29.01.2021 г. (Петък) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2021 г.
22. 01. 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66 от АПК и във вр. с чл. 66 от ЗМДТ, Община Исперих уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г.
09. 11. 2020 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих
01. 10. 2020 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
25. 09. 2020 г.

Съобщение за провеждане на консултации

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Исперих съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)
11. 02. 2020 г.

Обява за среща за обществено обсъждане - ОТМЕНЕНА

Община Исперих съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
11. 02. 2020 г.