Уведомление за публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложенията и становищата се приемат всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на на е-mail: isperih@isperih.bg до 16.01.2019 г. включително.
17. 12. 2018 г.

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Исперих кани местната общественост на 21.12.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект "Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Исперих"
14. 12. 2018 г.

Покана за публично обсъждане

Председателят на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 12.07.2018 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2017 г.
02. 07. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

Община Исперих съобщава, че е изготвена Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих, която се представя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 15.05.2018 г. ...
12. 04. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

до обществеността и заинтересованите страни

Община Исперих, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на

населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията община Исперих” за периода от 2018 до 2022 г., която се представя за обществени консултации.

Обява

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 11.01.2018 г. до 12.02.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих
11. 01. 2018 г.

Обява за публично обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 18.12.2017 г. до 17.01.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО ...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих...
18. 12. 2017 г.

Публично обсъждане

Община Исперих, обявява започването на обществени консултации на  Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих...
24. 11. 2017 г.