Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Публично обсъждане

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70...
05. 07. 2017 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общински съвет - Исперих кани исперихската общественост на 23.06.2017 год. (Петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2016 год.
15. 06. 2017 г.

Публично обсъждане

ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВЕН АКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
09. 06. 2017 г.

Публично обсъждане

Във връзка с чл.26, ал.2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение на Наредба № 11 за определянено и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70.
23. 05. 2017 г.

Покана за публично обсъждане

Община Исперих обявява публично обсъждане относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Исперих
05. 05. 2017 г.

ПОКАНА за Публично обсъждане

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, чл.62а, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК
26. 04. 2017 г.

Програма за управление на отпадъците

Община Исперих съобщава на населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за управление на отпадъците на община Исперих” за периода от 2016 до 2020 г., която се представя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 10.01.2017 г.
07. 12. 2016 г.

Публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
18. 11. 2016 г.

Публично обсъждане

Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих
15. 08. 2016 г.