Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане на изготвения проект на План за интегрирано развитие на Община Исперих (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Исперих е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Исперих за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 8.07.2021 г. до 21.07.2021 г. вкл. С цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО 2021-2027 г. на имейл: proektiisperih2012@abv.bg или в деловодството на общината до 21.07.2021 г. вкл. на адрес: ул. „Васил Левски“ 70.

План за интегрирано развитие на Община Исперих за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК
Приложения:
- Приложение № 1 - Програма за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.;
- Приложение № 1А - Индикативен списък с важни проекти;
- Приложение № 3 - Матрица на индикаторите.

         В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Исперих (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

         Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Исперих е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.   Общинският план на Исперих е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

        Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

       В тази връзка Общинска администрация Исперих отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Инж. Белгин Шукри
Кмет на Община Исперих

08. 07. 2021 г.